mormon.org Tibuok kalibutan

Unsay hisgutan sa Mormon nga mga misyonaryo kon mobisita sila sa akong balay?

Opisyal nga Tubag

Ang mga misyonaryo mopakigbahin sa mga mensahe mahitungod ni Jesukristo ug sa Iyang Pag-ula alang sa tanang mga tawo. Motudlo sila mahitungod sa importanting plano sa kaluwasan sa atong Langitnong Amahan, nga makahatag sa tanang mga tawo og oportunidad sa pagbalik ngadto Kaniya.

  • Ang mga misyonaryo mosulti nga ikaw dunay mapinanggaong Langitnong Amahan nga nahigugma ug dunay plano alang kanimo ug sa imong pamilya aron mahangturong makauban Kaniya pag-usab . Motudlo sila nimo sa unsang paagi ang ebanghelyo giestablisar ni Jesukristo sa dinhi pa Siya sa yuta napahiuli sa makausa niining ulahing mga adlaw. Daghan ang ipakita

  • Kon bisitahan ka sa mga misyonaryo sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, mopakigbahin sila sa mga kamatuoran sa Plano sa Kaluwasan. Imong mahibaloan ang katuyoan sa kinabuhi ug ang pamaagi aron makabalik kita sa atong Langitnong Amahan ug magpuyo sa kalipay uban sa atong mga minahal sa hangtud. Mahimo nimo silang pangutan-on aron mas masabtan nimo unsaon sa pagsunod ang Ebanghelyo ni Jesukristo ug makadawat sa tanang panalangin gumikan sa pagsunod sa mga balaod sa Dios. Ilang itudlo nimo ang Pagpahiuli sa Ebanghelyo ug ang Simbahan ni Jesukristo. Ilang madala ang maanindot nga Espiritu sa kalipay ug gugma kanimo ug sa imong pamilya kon mainampoon kang maminaw kanila. Sultihan ka nila nganong mituo kami nga magkauban ang mga pamilya sa hangtud. Nakaserbisyo ko og full-time nga misyon sa Paris France Mission; ang duha ka tuig sa misyon ang pinakanindot nga tuig sa akong kinabuhi; nakahimamat ko’g daghang tawo nga nahimo nakong mahangturong mga higala nga sama nako og mga kasinatian nga nakapahimo nakong mas maayong tawo, bana, amahan, lungsuranon ug trabahante. Mosaad ko nga maimo ang talagsaong kasinatian kon imong dapiton ang batan-ong mga Sinugo sa Ginoo sa imong panimalay! Daghan ang ipakita

Walay Resulta