mormon.org Tibuok kalibutan

Ngano nga ang Mormons nagtuo sa Biblia?

Opisyal nga Tubag

Ang Balaan nga Biblia nagmatuod sa pagkabalaan ni Jesukristo ug nakaimpluwensya ug nakapaluyo sa minilyon Niyang mga sumusunod. Koleksyon kini sa sagrado nga mga sinulat nga naglakip sa mga pagpadayag sa Dios ug mga asoy sa Iyang mga pakigsandurot sa Iyang mga anak didto sa Balaan nga Yuta.

Ang makasaysayanong asoy sa Biblia naglakip sa daghang mga siglo, gikan sa panahon ni Adan hangtud sa kamatayon sa mga Apostoles. Ingon man usab ang kadaghanan nga mga libro sa Biblia gisulat ug mahitungod sa mga propeta nga nagpuyo sa lain-laing panahon sa kasaysayan sa kalibutan.

Tingali nakahibalo ka, ang Biblia gibahin ngadto sa Daang Tugon ug Bag-ong Tugon.

Ang Daang tugon naglakip sa sagrado nga mga teksto nga gisulat sa wala pa ang pagkatawo ni Kristo. Daghang mga propeta sa Daang Tugon nanagna sa pag-anhi sa Manluluwas ug Manunubos (Tan-awa sa Isaias 7:14, 9:6, 53:3-7).

Ang Bag-ong Tugon nagsulti kanato sa kinabuhi sa Manluluwas ug Manunubos, nga mao si Jesukristo. Nagsulti usab kini sa pagkaestablisar sa Iyang orihinal nga Simbahan.

  • Mituo kami sa Biblia kay kini pulong sa Dios. Yano ug sayon. Ang pagbaton niini nga basahon ug makabasa sa kinabuhi sa Manluluwas, sa mga milagro nga Iyang gipanghimo ug sa mga kinabuhi nga Iyang gitandog usa ka talagsaong panalangin natong tanan. Dugang pa, ang pagbasa ug pagkat-on bahin sa walay hinakog nga gugma sa tibuok Niya nga pagpakabuhi, nga gitapos sa maulaon Niya nga pagsakripisyo alang nimo ug kanako, nagpaduol kanako sa espirituhanong paagi ngadto Kaniya. Daghan ang ipakita

  • Kay kini pulong sa Dios. Daghan ang ipakita

Walay Resulta