mormon.org Tibuok kalibutan

Ang Mormons ba motabang lamang sa Mormons?

Opisyal nga Tubag

Kadaghanan sa unsay nahimo sa Simbahan mao ang pagpanalangin ug pagtabang niadtong dili Mormon. Ang Mormon nga Simbahan nakadonar og labaw sa $1 bilyon nga cash ug materyal ngadto sa 167 ka lain-laing mga nasud nga nagkinahanglan og humanitarian nga tabang sukad magsugod kini niadtong 1985. Kadaghanan niini nga mga nasud adunay gamay o walay Mormons, apan dili usab Kristiyano. Sobra sa 53,000 ka Mormon nga mga misyonaryo ang nagserbisyo sa tibuok kalibutan karon. Ang tanan nilang serbisyo mao ang pagtabang niadtong dili Mormon. Si Joseph Smith mismo nagtudlo nga kita kinahanglang “magpakaon sa gigutom, mosinina sa hubo, mosangkap sa biyuda, mopahid sa luha sa ilo, mohupay sa masakiton, maanaa dinhi sa simbahan, o bisan asa, o bisan sa walay simbahan.”

  • Ang proyekto sa humanitarian diin ko nalakip anaa sa Brazil ug Africa. Nakahimo na ko og 10 ka proyekto niini nga dapit, ug ang tanan gihatag ngadto nga mga dili miyembro sa Simbahan. Usa sa baruganan nga gitudlo sa simbahan mao ang pagtabang sa tanang nanginahanglan. Dili gani mi magpangutana kon duna bay mga miyembro sa maong dapit. Kon may makita mi nga dapit sa kalibutan nga nagkinahanglan og tabang, motabang mi bisan unsay ilang relihiyon. Daghan ang ipakita

  • Nope! Ang mga miyembro sa LDS nga Simbahan moserbisyo sa gawas sa Simbahan. Apil usab ko sa pipila sa mga proyekto sa pagserbisyo. Nanglimpyo ko sa publikong baybayon kaniadto, nagbisita sa masakitong silingan, nagtabang sa sentro sa komunidad, libreng paghugas sa sakyanan, ug nangibut og sagbut sa publikong parke. Ang pagpangibut og sagbut sa nasyonal nga parke maoy usa sa mga proyekto sa pagsebisyo nga akong nahinumduman pag-ayo. Bisan pilay inyong edad, 6–80, bisan unsa pay inyong propesyon, ang tanang miyembro sa Simbahan motabang niini nga proyekto. Ang mga batan-on mosunod unsay gibuhat sa mga hamtong, ang mga hamtong motabang sa pagtudlo sa mga batan-on unsay buhaton. Usa ang kasingkasing ug hunahuna namong tanan panahon sa pagsebrisyo Samtang kami nagserbisyo, ang mga tawo nga nagbiseklita sa parke miingon “Salamat” ngari namo. Dayag nga dunay mga tawo nga wala makakita namo nga nagtabang. Apan ang labing nindot miabut human sa proyekto sa pagserbisyo. Ang tagdumala sa parke miingon namo nga daghan ang nahimo ug nga kami mahalaron nga grupo. Wala sila makasugat og grupo nga nagtrabaho pag-ayo sama namo. Nakasiguro ko nga nausab namo ang pagtan-aw sa uban niana nga proyekto sa pagserbsiyo. Kitang mga miyembro sa Simbahan ni Kristo kinahanglang molihok ug mopahigayon sa atong mga kinabuhi sumala sa pagtulun-an sa Manluluwas. Dili kita hingpit, apan naningkamot kita sa atong mahimo. Kitang tanan mga anak sa Dios. Kitang tanan mga igsoon! Kinahanglan kita nga mohigugma ug moserbisyo. Ang pagserbisyo makahatag nato og kalipay nga makatabang nato nga magmapasalamaton ug mokalimot sa atong kaugalingon! Daghan ang ipakita

Walay Resulta