mormon.org Tibuok kalibutan

Aduna bay restriksyon base sa kaliwat o kolor bahin kon kinsa ang makaapil sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ug makabaton sa priesthood?

Opisyal nga Tubag

Walay restriksyon sa kaliwat o kolor kon kinsa ang makaapil sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Walay restriksyon sa kaliwat o kolor kon kinsa ang makabaton sa priesthood sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

Usa ka opisyal nga deklarasyon sa Simbahan namahayag, “ang matag matinud-anon, takus nga tawo sa Simbahan mahimo nga modawat sa balaan nga pagkapari uban sa gahum sa paggamit niini nga langitnon nga pagtugot, ug malipay uban sa iyang mga hinigugma sa matag panalangin nga nagagikan niini, lakip ang mga panalangin sa templo. Tungod niana, tanan nga takus nga lalaki nga sakop sa Simbahan mahimo nga i-orden sa pagkapari sa walay pag-isip sa kaliwat o kolor.”
(Doktrina ug mga Pakigsaad, Opisyal nga Pahayag – 2, 294).

Si Gordon B. Hinckley, kanhi Presidente sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, mimatuod pag-usab niini nga baruganan sa dihang nakigsulti sa National Press Club sa Washington D.C.: Nagtuo kami sa karaan nga panultihon nga ang daghang mga kamot makapagaan sa trabaho. Kami adunay priesthood, ug ang kada takus nga lalaki mahimong modawat sa priesthood?

  • Walay mga restriksyon sa kaliwat o kolor ang pagpamiyembro sa Simbahan. Usa ko ka Latino nga nagpamiyembro sa Simbahan niadtong 1980. Wala ko did-i bisan unsa sa Simbahan tungod lang sa akong nasyonalidad. Daghan ang ipakita

  • Ganahan ko ani nga pangutana, nakita nga usa ni sa pinakadakong rason nganong di ko gustong magpamiyembro sa simbahan. Magkalahi lamang kita og porma nga managsama og kolor nga minugna sa Dios, ang iyang hunahuna dili atong mga hunahuna. Mao nga kinahanglan kitang mosalig sa sinulat niyang pulong ug dili sa gahum sa tawo, dili kita modagan og mas kusog kay sa gikusgon nga gitugot nato sa Dios. Ang mas halawom nga panabut moabut gikan sa tinuoray nga tuyo aron mahibalo sa matuod. Ang tawo sa Dios usa ka tawo sa Dios bisan unsa nga matang sa tawo siya sa atong pagtan-aw. Ang gasa gikan sa Ginoo gihatag pinasikad sa katakus sa tawo, ug ang tanang sagrado nga butang ihatag ngadto sa tinuorayng nagmatinud-anon sa tanang butang bisan unsa nga kaliwat o kolor. Daghan ang ipakita

  • Dili, wala. Naghupot ako sa priesthood, nga usa ka dili katuohang panalangin alang sa akong kaugalingon ug sa akong pamilya. Sa makadiyot, dihay mga gidili, ug kini ingon og dihay ngil-ad nga mga pagbati ngadto sa Simbahan mahitungod niini, apan hunahunaa kini: Sa akong personal nga mga pagtuon, walay usa ka Simbahan o relihiyon sa Estados Unidos, o sa tibuok kalibutan, sa ulahing siglo nga wala gibansay ang matang sa pagpalain o diskriminasyon. Ang mga tawo layo kaayo gikan sa kahingpit (mao nganong kitang tanan nagkinahanglan sa impluwensya sa usa ka mahigugmaong Dios sa atong mga kinabuhi). Sa tunga-tunga sa mga 1800, ang mga lider sa atong Simbahan labihan nga nag-antus og grabe nga pagpanggukod sa pagtugot sa mga ulipon sa pagpuyo ug pagkamiyembro uban sa mga Mormon ug gialkitranan, gibutangan og mga balahibo, gibunalan, gani gipalayas gikan sa ilang mga panimalay tungod niini. Sa tinuod, niadtong 1844, sa diha nga si Joseph Smith—ang unang propeta sa simbahan sa ulahing mga adlaw—midagan sa pagka-Presidente sa Estados Unidos, usa sa iyang importante kaayo nga mga plataporma mao ang pagwagtang sa pagkaulipon inig ka 1850. Wala kini dawata sa estado diin ang mga tawo nanag-iya og mga ulipon isip kabtangan. Sama sa ubang mga relihiyon, ang mga tawo naningkamot nga mahimong mas maayo pinaagi sa pagpuyo og hingpit sa mga baruganan nga gitudlo pinaagi sa Manluluwas, nga moabut pagtulun-an ngadto sa lain nga pagtulun-an, lagda ngadto sa lain nga lagda. Nasulti na ang tanan, ang Simbahan adunay opisyal nga pahayag nga giimprinta sulod sa kasulatan sa Santos sa Ulahing mga Adlaw nga nag-anunsyo ngadto sa kalibutan nga Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa kinatibuk-an wala magtugot og bisan unsa nga matang sa diskriminasyon batok sa kolor bisan asa sa Simbahan. Wala ako mahibalo og daghang mga relihiyon nga adunay opisyal nga dokumento sama niining gilakip sa mga pahina sa kasulatan nga gigamit sa tanang Santos sa Ulahing mga Adlaw. Adunay dako kaayo nga gahum sa personal nga pagpadayag, ug kini ikahatag ngadto sa tanang mga tawo kinsa mag-ampo sa Ginoo ug may mga tinguha nga mahibalo sa Iyang kabubut-on. Kahibulongan kini! Daghan ang ipakita

Walay Resulta