mormon.org Tibuok kalibutan

Nganong ang mga babaye dili maghupot sa priesthood sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw? Sa unsang paagi nga ang mga babaye nga Mormon maggiya diha sa Simbahan?

Opisyal nga Tubag

Si Gordon B. Hinckley, kanhi Presidente sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, miingon:

“Ang mga babaye wala maghupot sa priesthood tungod kay mao kana ang paagi sa Ginoo. Kabahin kini sa Iyang programa. Ang mga babaye adunay importante nga dapit niini nga Simbahan. Ang mga lalaki naghupot sa mga katungdanan sa priesthood sa Simbahan. Apan ang mga babaye adunay talagsaong dapit niini nga Simbahan. Sila adunay ilang kaugalingong organisasyon. Gisugdan kini niadtong 1842 ni Propeta Joseph Smith, gitawag nga Relief Society, tungod kay ang inisyal nga katuyoan mao ang paghatag og tabang niadtong nanginahanglan. Mitubo kini, sa akong pagtuo, ang pinakadako nga organisasyon sa mga babaye sa kalibutan… Aduna silay ilang kaugalingong mga opisina, ilang kaugalingong kapangulohan, ilang kaugalingong hunta. Nga moabut ngadto sa pinakagamay nga unit sa Simbahan bisan asa sa kalibutan…

“Ang mga lalaki naghupot sa priesthood, oo. Apan ang akong asawa mao ang akong kompanyon. Niini nga Simbahan ang lalaki dili maglakaw una sa iyang asawa ni ulahi sa iyang asawa apan sa iyang kiliran. Kapareha ra sila niini nga kinabuhi sa usa ka importante nga kalihokan.”

  • Ang tahas sa pagkababaye hingpit ang pagkaparehas, dili ubos, sa tahas sa priesthood sa mga lalaki. Ang mga babaye kaparehas nga tigdawat sa mga panalangin sa priesthood ug may mga oportunidad sa pagpangulo sulod sa Simbahan gikan sa pinakataas nga lebel sa mga General Authority ngadto lebel sa kongregasyon, mga tahas nga magpasidungog ug naglihok uyon sa tahas sa mga lalaki. Ang mga babaye ug ang priesthood kinahanglan magkauban, ang usa dili makahimo sa tahas kon wala ang usa. Kon lantawon ang priesthood, gidesinyo kini isip tigdumala nga gahum sa mga yawe ug ordinansa sa pagpanalangin sa uban ug dili gayud ipanghambug, ug gani sulod sa templo ang mga babaye makadumala sa piho nga mga ordinansa. Apan, kon sabton ang organisasyon, sa pamaagi sa Simbahan, ang mga babaye ug lalaki dili magtinguha sa bisan unsang posisyon sa ilang kaugalingong kabubut-on. Ang tawo tawagon sa piho nga buluhaton sulod sa usa ka panahon apan walay gahum nga makapalabaw kaniya sa uban. Walay diskriminasyon sa sekswal, perpekto ang pagkabalanse, ang lalaki ug babaye makadawat og susama nga gasa, may piho nga mga gasa ug matang nga ihatag sa mga babaye. Apan samtang ang priesthood itugyan lamang ngadto sa lalaki, ang tahas sa pagkababaye ug tanang gasa niini, ang mga kalidad ihatag sa mga babaye sa natural nilang mga aspeto. Ginaingon nga ang mga babaye mga sinugo sa mga anghel isip kinaiyanhon nila nga gasa. Giawhag usab ang mga babaye sa pagpadayon sa ilang edukasyon ug pagpalambo sa ilang mga kahanas. Daghan ang ipakita

  • Kaming mga kababayen-an sa Simbahan bulahan nga mahibalo nga aduna kami espesyal nga dapit sa plano sa Dios, ug kini nga dapit ug tahas tukma ug hingpit alang sa pagkab-ot og kalipay sa pamilya, ug sa kahangturan. Mahimo kami nga asawa, kaparis, tigtambag sa usa ka lalaki nga naghupot og priesthood, ug usa ka lahi, talagsaon, espesyal, nga kami kauban sa atong Langitnong Amahan: nga mahimong mga inahan; nga makahatag kami og pisikal nga lawas sa espiritung mga anak sa Dios, ug makabaton og talagsaong kasinatian sa pagmabdos sa ilaha, pag-alima, pagpadako, ug pagtudlo nga sila makabarug sa kaugalingon, magmalipayon. Makalipay gayud!!! Malipayon ko nga nahimong usa ka babaye og inahan. Daghan ang ipakita

  • Usa sa labing dako nga sayop nga mga pagtuo sa akong hunahuna nga ang mga tawo aduna mahitungod sa atong Simbahan mao nga ang mga babaye sunud-sunuran, huyang, o ubos ra. Kanunay akong nagkatawa kon makadungog ako og tawo nga nagpahayag niining sayop nga pagtuo ug naghunahuna nga sila kinahanglan mokuyog-kuyog kanako o sa akong mga higala sulod sa usa ka adlaw. Sa akong panan-aw, ang mga babaye sa Simbahan lig-on kaayo. Ang usa ka tawo tingali matingala ngano, kon kini mao ang sitwasyon, nga ang mga babaye wala maghupot sa priesthood. Ang paghupot sa priesthood dili makatumbas sa pagkapangulo. Ako nakaserbisyo og lima ka lainlaing kapangulohan sa akong kinabuhi ug nahatagan og daghan nga mga oportunidad sa pagpangulo. Apan ang pagkapangulo sa tinuod serbisyo lamang. Ang pagserbisyo ug ang paghatag og kalooy ngadto sa uban mao ang kinahanglan natong tanan nga tinguhaon sa pagbuhat. Ako nagtuo nga ang kalibutan naghatag og piho nga bili ngadto sa mga butang nga adunay mas makita o gibug-aton. Ang pagbaton og mga anak nga adunay espesyal nga mga panginahanglan sa tinuod nakahatag kanako og lain nga panan-aw kalabut niini. Ang akong anak nga lalaki nga si Ethan may cerebral palsy. Ang manghud niyang babaye nga si Jane nahimong dako kaayo nga tabang ug suporta kaniya sulod sa mga katuigan. Sa dihang misugod si Jane sa pagsulti, misugod si Ethan sa pagsulti. Nagtudlo siya kaniya og daghan nga mga butang. Ang iyang tahas isip suporta nga tawo dili minos og bili kay sa tawo kinsa nakadawat sa tanan nga atensyon. Ang duha adunay parehas og bili ug gugma sa akong panan-aw. Sa bali, ang akong mga lalaki dili bantugan sa mga paagi sa kalibutan. Dili gayud sila mabutang sa hapin sa usa ka magasin, apan ang ilang bili dili minos ngari kanako o ngadto sa Langitnong Amahan. Nasayud ako nga sila parehas ngadto sa bisan unsa nga nindot o gamhanang tawo. Sa lain nga mga pulong, kasagaran naghatag kita og bili ug gahum ngadto sa mga tahas tungod lamang kay atong gitan-aw nga ingon og kini mas importante. Ako nakahibalo nga kitang tanan adunay mga tahas ug mga misyon sa kinabuhi nga mga bililhon—lamang lainlain. Busa, ang mga lalaki mangalagad sa mga buhaton sa priesthood, apan ang akong bana ug ako parehas og mga panalangin sa priesthood. Ang gahum sa priesthood mao ang gahum sa Dios. Kita, isip mga tawo, gihatagan lamang sa oportunidad sa pag-apil niini. Ang mga lalaki ug mga babaye adunay lainlain nga mga tahas, apan ni usa labaw ka importante kay sa usa. Sa tinuod, sa kasagaran, ako mao ang anaa sa panimalay nga mopasiugda og mga panalangin sa priesthood. Daghang mga higayon, ako nag-ampo nga may problema ug nadawat ang tubag nga hangyoon ang akong bana sa paghatag og panalangin. Kini nga mga higayon nahimong labing gamhanan, tungod kay akong nahibaloan nga kini mao ang kabubut-on sa Dios diha sa among panimalay. Ang usa ka ehemplo mao kadtong si Ethan tres anyos. Nag-inom siya og 12 ka doses sa tambal kada adlaw ug sa gihapon may dili mo minos sa 10 ka pagkirig kada adlaw. Kini lisud kaayo nga panahon nga may bag-o usab nga gianak diha sa panimalay. Nagsige ako og ampo alang sa panabang, ug ang tubag nga akong nadawat mao ang paghangyo sa akong bana sa paghatag og panalangin. Amo kining gisugdan uban sa gilugway nga pagpuasa sa tibuok pamilya. Sa diha nga ang mga kamot sa akong bana ug sa usa ka higala gipatong sa ulo ni Ethan, ang akong bana mipahayag nga ang iyang mga pagkirig mohunong dihadiha dayon. Sukad niana nga higayon, wala nay lain siya nga pagkirig. Kini dili gahum sa akong bana. Siya usa lamang ka instrumento sa pagpahinabo niini, mao usab ako. Matag usa kanamo may lainlaing tahas, apan kini gahum sa Dios ug misunod kami sa Iyang panudlo. Pinaagi sa igo nga pagkamainubsanon sa pagbuhat niini, nakita namo ang mga milagro sa among mga kinabuhi. Daghan ang ipakita

Walay Resulta