mormon.org Tibuok kalibutan

Unsaon nga mahimo akong miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw (Mormon nga Simbahan)?

Opisyal nga Tubag

Samtang ikaw magkat-on mahitungod sa ebanghelyo ni Jesukristo, makasinati ka og mga pagbati sa kalinaw, kahupayan, o kalipay. Ang uban mipadayag nga mibati sila nga pamilyar sa mga kamatuoran nga gitudlo ngadto nila ug mobati ingon og sila mopauli. Imong gibati ang impluwensya sa Espiritu Santo nga nagsulti nimo nga unsay imong nakat-unan tinuod.

Kon nagtinguha ka sa pagsunod sa mga pagtulun-an ni Kristo ug mosunod sa Iyang mga sugo, giawhag ka sa pag-apil una sa sunod-sunod nga mga panaghisgutan nga motudlo nimo sa sukaranang mga baruganan sa Iyang ebanghelyo.

Dayon, kon andam na ka, mahimo na kang miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw pinaagi sa pagdawat sa mga ordinansa sa bunyag pinaagi sa pagpaunlod alang sa kapasayloan sa mga sala pinaagi sa usa ka tawo nga dunay awtoridad kinsa human sa bunyag mopandong sa ilang mga kamot sa imong ulo, mokumpirma nimo nga miyembro sa Simbahan ug dayon mopahayag og panalangin diha nimo nga ikaw modawat sa gasa sa Espiritu Santo (tan-awa sa Mga Buhat 8:18-20).

Kon ganahan kang bisitahan sa mga representante sa Simbahan kinsa makasulti nimo og dugang mahitungod sa pagpamiyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, i-klik dinhi.

  • Nausab ko pinaagi sa among simbahan. Dinhi nakaamgo ko nga daghan ko og panalangin nga nadawat gikan sa Langitnong Amahan. Dinhi usab nakakat-on ko sa pagserbisyo sa uban. Duna koy pipila ka kausaban sa kinabuhi ug ang pagpamiyembro sa ANG SIMBAHAN NI JESUKRISTO SA MGA SANTOS SA ULAHING MGA ADLAW ang pinakaimportante sa tanan. KAUSABAN KINI SA AMONG PAMILYA. Nakahibalo ko kon SI KINSA KO. Sa wala pa mahimamat ang mga miyembro sa simbahan, nagtuo ko nga ang akong nakab-ot nagagikan sa tinuoray nakong pagtrabaho ug sa swerte. Sa simbahan nakasabut ko nga ang Langitnong Amahan mipanalangin nako pinaagi sa iyang mga anak. Sa simbahan nakakat-on ko nga “Ako Anak sa Dios”. Nakadesisyon ko nga magpabunyag tungod sa pagbati sa akong nabasa sa Basahon ni Mormon ug sa akong nakita gikan sa indibidwal nga mga miyembro sa simbahan. Ang ehemplo sa mga miyembro mitugma sa mga baruganan sa ebanghelyo. Dili nako makita ang Langitnong Amahan, apan ang ilang ehemplo nakatabang nakong makita ang Dios. Ang ilang mga ehemplo nakatabang nakong makasabut sa Dios, ni Jesukristo ug sa Espiritu Santo. May tulo ka istorya ko nga isugilon. Istorya 1 - Great Wall Niadtong Hunyo 2004 mao ang unang higayon nga may nakaila kong miyembro sa simbahan sa HBS Global Conference sa Shanghai. Pebrero 21, 2005, usa ka miyembro sa simbahan (kauban) ug ako nagbiyahe sa unang higayon sa Asia. Nangadto mi sa Shanghai, Beijing, Hong Kong, Taiwan ug Singapore. Pebrero 26, Sabado, namahulay mi human sa upat ka busy nga adlaw. Mihukom kong dalhon siya sa pagtangas sa Great Wall, mangaon og Peking Duck sa tradisyonal kaayo nga Qiamen Peking Duck Restaurant ug maglakaw sa Forbidden City. Mibiya mi sa hotel mga alas 8:30 sa buntag padulong sa Great Wall. Sa kotse, nagsugod ang among pagsultihanay bahin sa lain-laing kotse, ug dayon sa pamilya. Naghisgot mi bahin ni Jesukristo ug sa Mormon. Padayon mi sa among pagsultihanay dihang naglakaw ug nagtangas mi sa Great Wall, pagbalik sa siyudad, sa Peking Duck Restaurant ug sa Forbidden City. Samtang nag-istorya siya, namalandong ko. Daghan siya og gihisgutan. Wala ko kasabut sa tanan niyang gisulti, apan akong mabati ang espiritu nga maanaa ug mawala. Dihang namalik mi sa hotel, gihatagan ko niya og kopya sa Basahon ni Mormon. Nagsugod ko pagpakli sa basahon matag gabii didto sa hotel kon mahuman ang among miting sa adlaw. Natapos ang among biyahe sa Singapore. Sa among pagpadulong sa airport, ngitngit pa ang kadlawon, sa kotse, nahinumdom kong nangutana bahin sa espirituhanon ug materyal nga katigayunan. Dihang mibiya na siya, mibalik ko sa hotel ug gitawag ang akong asawa. Gisultihan nako siya bahin sa pula og hapin nga gamayng basahon ug gibasa kaniya ang Basahon diha sa Moroni Kapitulo 10, bersikulo 20-23. Gisultihan nako siya bahin niini nga miyembro sa simbahan. “Dili lang siya propesor. Usa siya ka Mormon! Kinahanglan nakong susihon kini alang sa among anak.” Human sa biyahe, Biyernes kadto, gitawagan ko niya. Miadto siya ug nagkita mi. Human sa pag-istorya bahin sa negosyo, nagpanuko ko ug gikulbaang nangutana bahin sa Mormon. Mipahiyom siya ug miingon – “Nahibalo kong mangutana ka bahin niini. Mao nga mibati ko nga kinahanglan kong moanhi ug makigkita nimo.” Gidapit ko niya sa pagsimba pagka-Dominggo. Una pa gyud tong higayon nga nakasulod ko og simbahan. Pagkasunod semana mao ang Kinatibuk-ang Komperensya, diin ang akong asawa, akong anak ug ako nangadto. Istorya 2 - AKO ANAK SA DIOS Usa ka gabii, siya ug iyang asawa midapit sa akong pamilya og panihapon sa iyang panimalay aron ipaila-ila kami sa presidente sa misyonaryo ug sa iyang asawa. Human sa panihapon, ang iyang asawa misugyot nga manganta silang upat para namo. Ang kanta “AKO ANAK SA DIOS”. Ang ilang pagkanta nakatandog sa akong kasingkasing. Wala ni nila kantaha ngari namo alang sa ilang kaugalingon. Gibuhat nila kini alang sa usa ka tawo! Dunay mihangyo nila nga buhaton kini ngari namo. Ang iyang asawa miingon nga si Jesukristo ang atong manluluwas ug nahigugma KANINYO. Sa matag higayon nga madungog nako kini nga himno, ang iyang tingog molanog sa akong dalunggan. Sukad niadto, matag Huwebes sa gabii, kining duha ka pamilya magpuli-puli sa pagtudlo namo uban sa mga misyonaryo. Sa matag higayon, kon ang akong asawa ug ako moabli sa among pultahan sa pagpasulod kanila, nakita namo sila isip mga representante nga gipadala sa Langitnong Amahan. “ANG LANGITNONG AMAHAN MIPADALA OG TAWO SA AMONG PANIMALAY.” Bisan nabasa na nako ang Basahon ni Mormon kada gabii, ug mosimba sa 1st Ward matag Dominggo, dili ko makasabut sa tanan nga naa sa Basahon ni Mormon. Sugod sa katapusan sa Mayo ug sa sinugdanan sa Hunyo, nakita nakong makatabang ang pagbasa kauban ang mga Mormons. Istorya 3 - ANG DESISYON UG ANG EPEKTO SA PAMILYA Sa pag-angkon sa espiritu, panabut sa nag-unang mga baruganan sa ‘pagtuo, paglaum, gugmang putli’, pag-ula ug paghinulsol, ug pagtan-aw sa maanindot nga ehemplo niining duha ka pamilya, nakadesisyon ko. Miingon ko sa akong asawa “Magpabunyag na ko samtang maghunahuna ka pa niini.” Atol sa akong bunyag, morag walay posibilidad nga mosunod ang akong asawa sigon sa akong nakita. Wala gayud sa iyang hunahuna nga magpamiyembro sa simbahan. Miingon lamang siya – kon ang atong anak mosunod nimo, ako sab. Wala koy ideya kon unsaon sa usa ka bata nga makasabut sa lisud nga mga kasulatan. Ang mga butang nausab. Usa ka buntag sa tingtugnaw, sulod sa kotse, alas 5:30 sa buntag, gihatod nako ang akong anak ngadto sa Bridgewater hockey rink alang sa usa ka dula. Sa route 24, kalit siyang mihangyo nako “Pa, gusto kong mag-Mormon. Mabunyagan ba ko?” “Kanus-a ko mabunyagan?” Miingon ko, ‘pangutan-a imong Mama?’ Nasurprisa ko, natandog ug miingon sa kaugalingon – modaug ka sa imong dula karong buntaga. Mao diay kay naminaw siya sa among pagsultihanay dihang gitudloan mi sa mga misyonaryo. Gisugdan og tudlo sa mga misyonaryo ang akong anak. Giingnan niya ang mga misyonaryo nga human nabunyagan si Papa, mas malinawon ang panimalay. “Si Mama ug si Papa dili na mag-away, ug ang sagad nga panag-away miubos na sa mga 50%.” Nagsugod sa paghimo og chart ang among anak sa pag-assign kinsa ang mag-ampo namo sa tulo ka kaunan ug sa pagpangatulog. Nadisiplina mi niya bahin sa pag-ampo matag pangaon ug pangatulog. Kon makalimot mi sa pag-ampo sa panihapon, dili siya mokaon. Giseryuso niya kini. Buot pasabut, ang mga ehemplo sa Mormon nagdala kanamo nga motuo kang Jesukristo. Ang panaw sa pagkahimong usa ka Mormon nakapausab nako. Naamguhan nako nga napanalanginan ko kay mituo ko nga ako anak sa Dios. Ang ebanghelyo dunay epekto kon unsaon sa pagdala ang kinabuhi. Ang Langitnong Amahan mipakita sa ehemplo pinaagi niining mga Mormon, ug ang akong kausaban naimpluwensyahan niini nga mga ehemplo. Daghan ang ipakita

Walay Resulta