mormon.org Tibuok kalibutan

Ang bana ug asawa magkauban ba sa kahangturan? Ang Mormons nagtuo ba nga ang mga pamilya magkauban didto sa langit?

Opisyal nga Tubag

Ang mga relasyon sa pamilya molungtad sa kahangturan—dili lang niining kinabuhia.

Sama sa ubang labing tam-is nga kalipay sa kinabuhi moabut pinaagi sa mga panag-uban sa pamilya, ang pagkawala sa miyembro sa pamilya mahimong tinubdan sa atong pinakagrabe nga mga kasubo.

Si Jesukristo mihatag og gahum sa Iyang mga tinun-an sa pagsilyo sa mga pamilya sa kahangturan sa dihang Siya miingon, “Ug hatagan ko ikaw sa mga yawe sa gingharian sa langit; ug bisan unsay imong pagaluagan dinhi sa yuta, didto sa langit pagailhon kini nga linuagan” (Mateo 16:19).

Apan ang kamatayon dili mao ang katapusan sa atong mga relasyon uban sa gitamud nga mga minahal. Ang Ginoo mipadayag ngadto ni Propeta Joseph Smith nga ang “kana nga panag-uban nga ania kanato dinhi maanaa kanato didto [sa kahangturan], lamang kini pagaubanan sa walay katapusan nga himaya” (Doktrina ug mga Pakigsaad 130:2).

Ang mga miyembro sa pamilya kinsa modawat sa Pag-ula ni Jesukristo ug mosunod sa Iyang ehemplo mahimong magkauban sa kahangturan pinaagi sa sagrado nga mga ordinansa nga gipahigayon diha sa balaan nga mga templo sa Dios. Kini nga mga ordinansa mosilyo sa bana ug asawa sa kahangturan ug mga anak ngadto sa ilang mga ginikanan isip mahangturong pamilya. (Tan-awa sa: “Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan,”)

  • Adtong Hulyo 2010, namatay akong papa. Nag-antus siya og sakit nga nakapugong sa iyang pisikal nga kapasidad. Nabunyagan siya sa simbahan bisperas sa adlaw sa iyang pagserbisyo sa Gubat sa Vietnam, diin siya nasamdan ug nagkasakit. Ang iyang pagtuo sa iyang relihiyon maoy tinubdan sa iyang kalig-on ug nakahatag niya og kahupayan nga bisan human niining kinabuhia, iyang ikauban ang iyang pamilya. Isip Mormon, nahibalo mi pinaagi sa pagpadayag karon nga ang mga bana, asawa ug mga pamilya magkauban sa hangtud. Kon among sundon ang mga sugo dinhi sa yuta, magantihan kami sa oportunidad nga mahimong mahangturong pamilya sa langit. Ang akong kahibalo kabahin sa mahangturong pamilya nakatabang nako sa pagsugakod sa kamatayon sa akong amahan. Nahibalo ko nga ang pamilya magkauban sa hangtud, ug kon magkinabuhi ko subay sa ebanghelyo, may kahigayunan ko nga ikakita pag-usab ang akong papa. Kini nga kahibalo naghatag sab nako og kalinaw nga ang akong amahan mabanhaw ug ang iyang lawas mahingpit usab. Daghang tawo ang wala kasabut nga mahimo silang mahangturon nga pamilya ug kon wala kini nga kahibalo, ang kamatayon lisud sagubangon. Ang plano sa kaluwasan ug kalipay, nakapasayud nato nga ang kinabuhi mahangturon. Ang mga pamilya magkauban sa hangtud. Daghan ang ipakita

  • Oo - mituo ko nga ang bana ug asawa ug mga pamilya magkauban sa hangtud. Usa sa pinakadako nakong panalangin mao ang kahibalo nga kon buhaton nako ang akong gisaad sa Langitnong Amahan akong maangkon ang panalangin nga ikauban ang akong pamilya sa hangtud. Alang nako, ang kahibalo sa mahangturong kinaiyahan sa mga pamilya maoy usa sa pinakaimportanting kamatuoran sa Ebanghelyo. Dako kini’g epekto sa matag desisyon nako ug naghatag kini og lahi ug buhong nga panglantaw sa kinabuhi. Matag adlaw naningkamot kong molambo ang akong relasyon sa pamilya kay sila akong gihigugma ug nahibalo nga kon magtinabangay mi sa pagbuntog sa mga hagit sa kinabuhi mas espirituhanon ang among panag-uban. Dili nako mahulagway ang langit nga dili nako ikauban ang pinakaimportanting mga tawo sa akong kinabuhi. Daghan ang ipakita

  • Tinuod gayud! Kining talagsaon nga saad usa sa pinakatalagsaong panalangin nga atong madawat. Pinaagi sa tukmang awtoridad sa priesthood, ang mga pamilya sa espirituhanon mabugkos alang niini nga panahon ug sa kahangturan. Kini nga panalangin madawat sulod sa balaang templo. Ang kahibalo nga ang akong pamilya magkauban sa hangtud, ug ang Langitnong Amahan mao ang nangulo sa panimalay, naghatag nako og tinuod nga kalipay. Daghan ang ipakita

  • Ang pamilya mao ang pinakanindot nga kasinatian nga gihatag sa Dios kanako niini nga kinabuhi, ug gitugutan sa Dios kini nga relasyon nga molambo human niini nga kinabuhi, hangtud sa tibuok kahangturan. Tungod kay sila “makapanunod og mga trono, mga gingharian, mga kayutaan, ug mga kagamhanan, kamandoan, tanan nga mga kahitas-an ug mga kahiladman” D&P. Daghan ang ipakita

Walay Resulta