mormon.org Tibuok kalibutan

Unsa ang gituohan sa Mormons mahitungod sa kinaiya sa Dios?

Opisyal nga Tubag

Ang Dios hingpit, maalamon sa tanan, ug gamhanan sa tanan; ang magmamando sa universo (tanang kalibutan). Siya maloloy-on, mabination, ug makiangayon usab. Siya ang atong Amahan sa Langit. Kita gibuhat sa Iyang kaugalingong dagway (Genesis 1:27). Siya adunay lawas nga sama sa atoa, apan ang lawas sa Dios imortal, hingpit, ug adunay himaya nga dili ikahulagway sa mga pulong. Tungod kay kita Iyang mga anak, nakaila ug nahigugma Siya kanato kada usa. Siya adunay plano sa pagtabang sa Iyang mga anak nga makakaplag og kalipay niini nga kinabuhi ug makabalik sa pagpuyo uban Kaniya kon matapos na kining kinabuhia.

  • Nagatuo kami nga si Jesukristo Anak sa Dios ug, lahi nga personahe sa Dios nga Amahan. Busa, nagtuo kami mga ang Dios nga Amahan, Iyang anak si Jesukristo, ug ang Espiritu Santo tulo ka managlahi nga personahe, apan usa ang katuyoan. Nagtuo kami nga ang Dios nga Amahan mipadala dinhi sa iyang anak si Jesukristo sa pagtubos kanato gikan sa mga sala ug himoong posible ang pagkabanhaw alang natong tanan. Ang among depinisyon sa Dios nga Kapangulohan maoy nakapalahi kanamo sa ubang relihiyon. Daghan ang ipakita

  • Ang Dios ang akong Langitnong Amahan - ang amahan sa atong mga espiritu. Gilalang kita sa Iyang panagway, mao usab ang atong pisikal nga lawas gilalang sa panagway sa yutan-on natong ginikanan. May lawas siya ug unod ug bukog sama kanato, apan usa ka hingpit nga binuhat. Isip atong amahan, ang Dios buot nga kita mahisama kaniya ug makabalik og puyo uban Kaniya sa umaabut. Nakaila gayud Siya kanato ug mahunahunaon sa matag indibidwal; gusto siyang magmalipayon kita, apan dili mamugos kanato. Hinoon, mihatag siya og mga patakaran, nga ginganlan og mga sugo, aron matabangan kitang mohimo og mga desisyon nga mogiya kanato sa kalipay. Daghan ang ipakita

Walay Resulta