mormon.org Tibuok kalibutan

Unsa ang gituohan sa Mormons nga mahitabo nato human kita mamatay? Unsay gituohan sa Mormons mahitungod sa kinabuhi human sa kamatayon?

Opisyal nga Tubag

Ang kamatayon dili ang katapusan. Ang kamatayon sa tinuod mao ang sinugdanan—laing pag-uswag diha sa plano sa Langitnong Amahan alang sa Iyang mga anak. Moabut ang adlaw, sama sa uban, ang imong pisikal nga lawas mamatay. Apan ang imong espiritu dili mamatay, moadto kini sa kalibutan sa espiritu, diin ikaw magpadayon sa pagkat-on ug paglambo ug tingali makig-uban sa mga minahal nga nangamatay na.

Ang kamatayon usa ka gikinahanglan nga lakang sa imong kauswagan, sama sa imong pagkatawo. Moabut ang adlaw human sa imong kamatayon, ang imong espiritu ug lawas pagahiusahon—dili na mabulag pa pag-usab. Gitawag kini og pagkabanhaw, ug nahimo kining posible tungod sa kamatayon ug Pagkabanhaw ni Jesukristo (tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 15:20-22).

  • Nagatuo kami nga buhi na kita sa wala pa kita moanhi sa yuta, ug human sa kamatayon, bisan mamatay ang atong lawas, ang atong espiritu padayon nga buhi, sa umaabut magkabalik nga hingpit ang pisikal nga lawas. Ang pag-anhi sa yuta gamay lang kaayo nga bahin sa plano. Human namatay si Papa tungod sa kanser sa batan-on pa, sagad kong maghunahuna sa hinungdan sa atong pagpakabuhi. Human makatuon sa mga pagtulun-an sa simbahan ug mangayo og mga tubag, akong nasabtan nga dunay hinungdan ang pagkatawo ug pagkamatay, ug si Kristo dunay dako nga tahas niini nga plano. Dako kini nga kahupayan alang kanako. Daghan ang ipakita

Walay Resulta