mormon.org Tibuok kalibutan

Unsa ang priesthood?

Opisyal nga Tubag

Ang Priesthood mao ang awtoridad aron sa paglihok sa ngalan sa Dios. Ang sama nga awtoridad sa priesthood nga diha sa orihinal nga Simbahan nga giestablisar ni Jesukristo anaa sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw karon. Ang Simbahan gigiyahan pinaagi niini nga awtoridad.

Ang tanang lalaki nga mga miyembro sa Simbahan kinsa andam makadawat sa priesthood aron sa pagtabang sa pagdumala sa Simbahan ug sa pagserbisyo sa mga anak sa Langitnong Amahan. Ang usa ka lalaki nga dunay priesthood mahimong moserbisyo sa pipila sa mosunod nga mga paagi:

  • Pagpangulo sa mga kongregasyon sa Simbahan
  • Pagpahigayon sa mga ordinansa sa Simbahan, sama sa bunyag
  • Pagpanalangin niadtong masakiton

Ang Dios nagpaabut niadtong naghupot niining awtoridad sa priesthood sa pagsunod sa mga ehemplo ni Jesukristo ug moserbisyo uban sa gugma, kalumo, ug kamabination.

  • Ang priesthood mao ang gahum nga gihatag ngadto sa lalaki gikan sa Dios. Kini mao ang gahum sa paglihok diha sa pangalan sa Dios alang sa kaayohan sa Iyang mga anak. Kini mao ang gahum sa paghimo og mga milagro. Sa pagsulti niini og yano, kini mao ang gahum sa pagserbisyo sa imong isigkatawo ug, sa ubang higayon, lapas sa imong kaugalingong kapasidad. Aron sa paggamit sa priesthood, ang imong mga tinguha ug mga lihok kinahanglan gayud nga hingpit nga nahiuyon sa Dios. Ang priesthood wala ihatag ngadto sa mga Itom sa wala pa ang 1978, ug kini nakahimo og dako nga kontrobersiya sulod sa katuigan. Ang akong opinyon isip usa ka Itom nga Mormon —naghatag og gibug-aton sa opinyon—mao nga wala gayud ako mahibalo nganong wala ihatag kini ngadto sa mga Itom. Diha sa Basahon ni Mormon adunay kasulatan nga nag-ingon “Tuo sa Dios; tuo nga siya mao, ug nga siya ang milalang sa tanan nga mga butang, lakip sa langit ug sa yuta; tuo nga siya aduna sa tanan nga kaalam, ug tanan nga gahum, sa langit ug sa yuta; tuo nga ang tawo dili makasabut sa tanan nga mga butang diin ang Ginoo mahimo nga makasabut” (Mosiah 4:9). Kini nga kasulatan nagpasabut nga ang tawo dili makasabut sa tanang mga butang. Wala kita makabaton sa pagsabut sa Dios. Ang tanan nga atong mahimo mao ang pagsalig Kaniya. Ako nahibalo nga ang ebanghelyo ni Jesukristo tinuod, dili tungod kay usa ka tawo mikumbinsir kanako o mipugos kanako apan tungod kay ako nakapangutana sa Dios sa akong kaugalingon. Bisan unsa pa ang gikinahanglan sa Dios kanako nga tuohan human niana maayo kanako tungod kay Siya piho nga mas nahibalo kay kanako. Daghan ang ipakita

Walay Resulta