mormon.org Tibuok kalibutan

Unsa ang pagtuo sa Mormons sa katuyoan sa kinabuhi?

Opisyal nga Tubag

Nakahunahuna ka ba nga dunay mas labaw pa sa kinabuhi kay sa pagpakabuhi lang kada adlaw? Aduna pay—daghan. Ang imong kinabuhi adunay balaan nga katuyoan.

Ang Dios, ang imong Langitnong Amahan, miandam og talagsaong plano alang sa imong kalipay. Kon ikaw makaamgo nga ang Dios adunay plano alang nimo, mas sayon nga makasabut ngano nga ikaw ania sa kalibutan. Ang Dios gusto nga ang Iyang tanang mga anak mouswag ug mahisama Kaniya. Kini nga panahon sa Kalibutan naghatag og oportunidad alang nimo nga motubo ug mouswag. Ang pag-anhi dinhi makatugot nimo sa:

  • Pagdawat og pisikal nga lawas.
  • Paggamit sa kabubut-on ug pagkat-on sa pagpili tali sa maayo ug dautan.
  • Pagkat-on ug pag-angkon og kasinatian nga makatabang nimo nga mahisama sa imong Langitnong Amahan.
  • Paghimo og mga relasyon sa pamilya nga mahimong mahangturon.

Pinaagi sa pagsunod sa plano sa atong Langitnong Amahan, ikaw—sama sa tanang mga anak—sa Amahan sa umaabut makabalik sa pagpuyo uban Kaniya ug uban sa imong mga minahal. Makabaton ka og mas dako nga kalinaw niini nga kinabuhi ug mahangturong kalipay sa kinabuhi nga umaabut.

  • Ang pinakatuyo sa atong mortalidad mao ang pag-andam sa pakighimamat sa Dios. Naghulma sab kita og mga relasyon sa pamilya nga magpadayon sa kahangturan. Human sa mortalidad, magpadayon ang atong kinabuhi uban sa katuyoan nga molambo sa kahangturan, mas mahisama sa Dios. Daghan ang ipakita

  • Ang mga Mormons mituo, una sa tanan, nga ang katuyoan sa kinabuhi … mao ang kalipay! Nagpuyo kita uban sa atong Langitnong Amahan sa wala pa ta moanhi sa yuta, aron mahisama ta Kaniya (ug magmalipayon), gikinahanglan nga moanhi ta sa yuta sa pag-angkon og lawas ug ipamatuod ang atong kaugalingon. Kini nga kinabuhi usa ka lakang sa atong kalamboan isip Iyang mga anak--ug kabahin kini sa Iyang plano sa atong mahangturong kalipay. Daghan ang ipakita

  • Ang katuyoan sa kinabuhi mao ang pagkat-on, pagtubo, pagbaton og pamilya ug pagbalik ngadto sa atong Langitnong Amahan.. Daghan ang ipakita

Walay Resulta