mormon.org Tibuok kalibutan

Ngano nga ang pamilya importante kaayo sa Mormons?

Opisyal nga Tubag

Ang among mga pamilya mao ang dapit alang sa pagtubo nga among masinati sa kinabuhi.

Sa among mga pamilya kami mohigugma, moserbisyo, motudlo, ug mokat-on gikan sa usag usa. Ambitan namo ang mga kalipay ug mga kasubo. Ang panagbugkos sa pamilya makahatag namo og malisud nga mga hagit, apan kini makahatag usab namo og kalig-on ug sa uban namong labing dako nga kalipay.

Ang pamilya importante sa plano sa Dios alang sa Iyang mga anak. Mao usab kini ang importante nga unit sa katilingban ug ang paagi sa pagdala og mga anak nganhi sa kalibutan diin sila higugmaon, amumahon, ug tudloan sa kamatuoran ug pagkamatarung (tan-awa sa “Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan”).

Samtang dili kita makapili sa mga kondisyon sa atong pagkatawo, makapili kita kada adlaw sa paghimo sa atong mga pamilya nga mas lig-on ug mas malipayon. Posible alang sa mga indibidwal sa pagbalik ngadto sa atubangan sa Dios ug alang sa mga pamilya nga magkahiusa sa kahangturan.

  • Ang pamilya mao ang sukaranang unit diin ang estraktura sa katilingban natukod, dinhi sa yuta ug sa kahangturan. Ang bata makapangita og kalipay sa daghang paagi, apan dakong purohan nga makita kini diha sa pamilya nga nagpakabuhi sa kahingpitan sa Ebanghelyo. Niana nga rason, ang bata dunay katungod nga maamumahan sa inahan ug amahan kinsa may hingpit nga pasalig sa matag usa ug sa ilang mga anak. Daghan ang ipakita

  • Dili ko kahunahuna nganong ang matag relihiyon wala magtudlo sa importansya sa pamilya. Nagtrabaho ko sa mga pamilya nga nagkatibuagsa ug sakit kaayo ni para sa mga anak ug mga ginikanan. Adunay ingon ka balaan nga koneksyon tali sa mga sakop sa pamilya nga dili mahimong ibaliwala. Akong gibati nga nabulahan sa kahibalo nga naa ang akong pamilya para kanako ug ako naa para kanila. Ako ug akong asawa bulahan kaayo tungod sa among paghigugmaay ug sa among mga anak ug mga apo. May suporta sab mi gikan sa daghan namong igsoon, mga iyaan ug uyoan, mga ig-agaw ug uban pa. Ang mga pamilya talagsaon ug ang mga pamilya mahangturon. Daghan ang ipakita

Walay Resulta