mormon.org Tibuok kalibutan

Ngano nga ang Mormons gihangyo sa pagdonar og 10% sa ilang kinitaan ngadto sa ilang Simbahan?

Opisyal nga Tubag

Si Gordon B. Hinckley, kanhi Presidente sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, miingon “Ang dako namong tinubdan sa kapanguhaan mao ang karaan nga balaod sa ikapulo. Ang among katawhan gipaabut nga mobayad og 10 porsyento sa ilang kinitaan aron sa pagpadayon sa buhat sa Simbahan. Ang talagsaon ug maanindot nga butang mao nga sila mibuhat niini. Ang ikapulo dili kaayo kabahin sa kwarta kondili kabahin sa hugot nga pagtuo. Nahimo kining pribelihiyo ug oportunidad, dili salagubangunon. Ang among katawhan nagtuo sa pulong sa Dios sumala sa gisulat sa basahon ni Malaquias, nga ang Ginoo mobukas sa mga tamboanan sa langit ug mobu-bu sa mga panalangin nga wala na unyay dapit nga igong kabutangan niini (Malaquias 3:8-10). Makapadasig ug makapatandog ang pagpamatuod sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa tibuok kalibutan mahitungod niini ang balaod sa Ginoo sa paggahin og kwarta alang sa Iyang buhat.”

  • Bahin sa ikapulo gamiton kini sa mga simbahan ug alang sa mga Templo. Sa mas lawom nga lebel nagpahinumdom ni nga ang tanang naa nako gihatag sa atong Langitnong Amahan isip panalangin. Daghan ang ipakita

  • Ang among simbahan susama sa usa ka dakong pamilya. Kon ang akong asawa ug mga anak mogamit sa kwarta nga akong hinagoan, ingon og dili ko ganahang mohatag og kwarta. Sa pagkatinuod, bation nako nga mas maayong hatagan ang akong kaugalingon. Usa kami ka unit, usa ka team. Sama ra sa pamaagi sa simbahan. Tibuok kalibutan kami nga pamilya. Daghan ang ipakita

Walay Resulta