mormon.org Tibuok kalibutan

Unsa ang pipila ka mga butang nga nagpamatuod nimo nga dunay Dios?

Opisyal nga Tubag

Ang Dios naghatag og daghang mga ebidensya sa Iyang pagkaanaa. Usa niini mao ang pagpamatuod sa Iyang mga nilalang: “Ang mga langit nagapahayag sa himaya sa Dios; ug ang hawan nagapadayag sa buhat sa iyang mga kamot” (Salmo 19:1). Wala ba ikaw mahibulong nga magtan-aw sa langit sa gabii sa binilyon nga mga bitoon niini? O nagtuon sa makuti nga mga detalye sa dahon o sa usa ka bulak? O natingala sa milagro sa usa ka gamay nga bag-ong masuso? Kining matahum ug komplikado nga mga nilalang wala lang moabut pinaagi sa sulagma. Kini mga nilalang sa Dios, imong Langitnong Amahan. Makapahinumdom kini ninyo sa Iyang pagkaanaa ug sa Iyang gugma alang sa Iyang mga anak. Usa ka karaan nga propeta mipahayag: “Ang tanan nga mga butang nagpakita nga adunay Dios; oo, gani ang yuta … ug ang paglihok niini, oo, ug usab ang tanan nga mga planeta diin naglihok sa ilang naandan nga paagi nagsaksi nga adunay Makagagahum nga Tiglalang” (Basahon ni Mormon, Alma 30:44).

  • Gilibutan kita sa mga ebidensya. Tingali ang pinakaklaro mao ang normal nga saykol sa kinabuhi dinhi sa yuta ug unsay makuha nato gikan niini. Natawo kita, milambo isip mga bata ug mga batan-on ug sa kadugayan miabut sa punto nga magsugod sa pagpanarbaho. Dayon magminyo kita ug magkaanak. Ang mga ang-ang sa tinuoray nga paningkamot sa pagsangkap ug pagbarug sa kaugalingon, pagminyo, ug ang pagkaginikanan makahatag og walay kinutuban nga mga oportunidad kanato sa pagkat-on ug mahimong maalamon. Ang ulahi nga mga ang-ang sa kinabuhi diin kita magkatigulang, magkasakit lakip ang kamatayon sa daghang minahal, ug kita sa kadugayan usab mamatay naghatag og panglantaw nga nagsangkap og kaalam ug kalooy. Akong pagtuo nga kini nga mga kasinatian ug kalamboan dili aron makawang lang. Nagatuo ako nga kabahin kini sa atong katuyoan dinhi sa yuta. Nagatuo ako nga dunay kinabuhi human sa kamatayon ug ang atong mga kasinatian dinhi sa yuta makatabang natong mas maandam niini. Daghan ang ipakita

  • Kon mag-hike ka sa walay klarong agianan, tingali nakakita ka og timaan sa gamayng dalan - hapsay nga pagkahan-ay nga mga bato nga gibiyaan sa laing tig-hike. Kon makakita og ingon ka maayong pagkalinya, dali kang makaingon nga gihimo ni sa tawong maalamon, wala ni ipang-itsa lang. Sa samang paagi, ang katahum ug kayano sa kinaiyanhong balaod padayong naghatag kanako og impresyon nga gidesinyo kini sa usa nga labihan ka maalamon - dili sa partikular nga mga sumbanan ug pagkahimo nga makita sa atong palibut, apan sa sukaranang pamalaod nga labihan ka nindot nga maoy nakahimo niini. Isip scientist, akong natun-an giunsa sa pagpasabut sa physics ang kaimportante sa dagkong molecules sa kinabuhi, ug sa unsang paagi ang mga baruganan sa ebolusyon magamit sa pagmugna og sulbad sa komplikadong mga problema. Tanan kini nga mga kasinatian naglig-on sa akong gituohan. Daghan ang ipakita

Walay Resulta