mormon.org Tibuok kalibutan

Sa unsang paagi nga ang hugot nga pagtuo kang Jesukristo makaimpluwensya nato sa atong relasyon sa kaminyoon ug sa pamilya? sa atong panaghigalaay?

Opisyal nga Tubag

Ang malampusong kaminyoon nagkinahanglan og hugot nga pagtuo—sa Dios ug hugot nga pagtuo sa usag usa. Hugot nga pagtuo sa Dios mas labaw pa kay sa teyoritikal nga pagtuo Kaniya. Sa pagbaton og hugot nga pagtuo sa Dios mao ang pagsalig Kaniya, sa pagbaton og pagsalig Kaniya, ug sa pagkaandam sa pagbuhat sa atong pagtuo Kaniya. Baruganan kini sa aksyon.

Giambitan nga hugot nga pagtuo sa Dios makabugkos sa mga magtiayon ug mga pamilya sa usa ka pasalig sa komon nga mga hiyas. Makahatag kini nila og kalig-on sa pagbuntog sa mga babag nga mahimong makadaot niining importante nga mga relasyon.

Sa malampusong kaminyoon, ang magtiayon nagsalig sa usag usa. Ug sila naningkamot nga magpakatakus sa pagsalig sa ilang kapikas. Ang bisan unsa nga relasyon sa magtiayon o pamilya kinahanglang ibase sa pagsalig ug pagkamatinuoron sa magtiayon.

Hugot nga pagtuo sa usag usa, sama sa hugot nga pagtuo sa Dios, makatabang sa mga magtiayon ug mga pamilya nga moatubang sa walay kasiguroan ug mopuyo nga taas ang panglantaw.

  • Ang pagkaila kinsa si Jesukristo pinaagi sa kasulatan ug mga baruganan, akong nakat-uan sa iyang ebanghelyo nga naa siya ug nagmahal ug nagtabang nako nga maningkamot nga makahibalo kada adlaw sa tanang relasyon sa pamilya ug sa uban sa akong pagtinguha og labaw pa kay nako, ug nga dunay makita. mapasalamaton ko sa tabang sa paglig-on sa akong pamilya ug sa akong relasyon sa akong bana sa ebanghelyo ni Jesukristo. Daghan ang ipakita

Walay Resulta