mormon.org Tibuok kalibutan

Nganong magpahigayon man ang Mormons og mga bunyag alang sa patay?

Opisyal nga Tubag

Si Jesus Mismo, bisan og walay sala, gibunyagan aron sa pagtuman sa tibuok katarung ug sa pagpakita sa paagi alang sa tanang mga tawo (tan-awa sa Mateo 3:13-17; 2 Nephi 31:5-12). Sa ingon, ang bunyag importante alang sa kaluwasan sa gingharian sa Dios. Atong nakat-unan sa Bag-ong Tugon nga ang mga bunyag alang sa patay gihimo sa panahon ni Apostol Pablo (tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 15:29). Kini nga praktis gipahiuli uban sa pagkatukod sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Unang gitudlo ni Propeta Joseph Smith ang mga ordinansa sa bunyag alang sa patay atol sa sermon sa haya niadtong Agosto 1840. Gibasa niya ang kadaghanan sa 1 Mga Taga-Corinto 15, lakip sa bersikulo 29, ug mipahibalo nga ang Ginoo motugot nga ang mga miyembro sa Simbahan bunyagan alang sa ilang mga higala ug mga paryente nga mitaliwan niining kinabuhia. Giingnan niya sila nga “ang plano sa kaluwasan gikalkulo sa pagluwas sa tanan nga andam sa pagsunod sa mga kinahanglanon sa balaod sa Dios” (Journal History of the Church, 15 Ago. 1840).

Tungod kay ang tanan nga nagpuyo sa kalibutan walay oportunidad nga mabunyagan pinaagi sa ensakto nga awtoridad sa kinabuhi dinhi sa kalibutan, ang mga bunyag mahimong ipahigayon pinaagi sa proxy, nagpasabut nga ang usa ka buhi nga tawo mahimong bunyagan alang sa usa ka patay nga tawo. Ang mga bunyag alang sa patay ipahigayon sa mga miyembro sa Simbahan diha sa mga templo sa tibuok kalibutan. Ang mga tawo usahay maghunahuna kon ang mortal nga mga nahibilin sa mga patay madisturbo ba niini nga proseso; dili sila madisturbo. Ang tawo nga nag-proxy mogamit lang sa pangalan sa namatay. Aron kalikayan ang pagkadoble ang Simbahan nagtipig og rekord sa patay nga mga tawo kinsa nabunyagan. Wala masabti sa uban nga kon ipahigayon ang mga bunyag alang sa patay ang mga pangalan sa patay nga mga tawo idugang ngadto sa mga rekord sa Simbahan. Dili kini mao.

  • Ang bunyag alang sa mga patay dili bag-o nga buhat (tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 15:29). Doktrina kini nga importante kaayo nako, kay ang akong papa namatay nga wala pa ko makaila kaniya, ug sa wala pa ang higayon nga mahibalo siya sa Simbahan ni Jesukristo. Mituo kami nga ang bunyag pinaagi sa pagpaunlod usa ka kinahanglanong lakang alang sa kaluwasan sa tanan, apan kay daghan man ang patay na nga wala niana nga oportunidad, among ipahigayon ang bunyag alang sa mga patay - mahimo nila kining dawaton o dili dawaton. Kini nga pagtulun-an naghatag nako og paglaum alang sa akong pamilya, apan dili lang sa akong pamilya, apan sa tanang patay na nga wala makasunod niana nga balaod. Dili makiangayon ang Dios kon Siya mopugong ni bisan kinsa sa pagsunod sa Iyang mga sugo, maigo kini nga walay hinungdan. Daghan ang ipakita

  • Tungod kay nagtuo mi sa pagpahiuli sa nawala nga awtoridad, nagtuo mi nga may daghang modawat niini nga buhat ug sa mga ordinansa nga gitanyag kon sila buhi pa sa panahon o dapit diin anaa kini, o kon ang ilang mga kahimtang lahi pa unta--sa pagkatinuod nagtuo mi nga daghang kalag ang namatay ug naa ron sa kalibutan sa espiritu nakadungog ug nakadawat niini nga gipahiuling ebanghelyo, apan ang bunyag usa ka ordinansa nga nagkinahanglan og buhi nga lawas, kini nga ordinansa ug uban pa mapahigayon pinaagi sa mga buhi nga i-proxy alang sa mga patay. Kini nga pagpahigayon wala mag-obligar ni bisan kinsa nga patay na, madawat lang nila ang oportunidad kon kini ilang dawaton, sa oportunidad nga makabenipisyo sa mga ordinansa nga dili na nila mismo mahimo. Giklaro ni Jesus ang rekisito sa pagbunyag, ug nagtinguha mi nga makahatag sa pribilehiyo sa daghan kutob sa mahimo uban sa partikular nga responsibilidad ngadto sa kaugalingon namong patay nga mga kaliwat. Daghan ang ipakita

Walay Resulta