mormon.org Tibuok kalibutan

Unsa ang gibarugan sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw kabahin sa homosexuality ug panagminyo sa managsamang sekso?

Opisyal nga Tubag

Sa Biblia si Pablo misangyaw ngadto sa mga Taga-Roma nga ang homosexual nga kinaiya usa ka sala (tan-awa sa Mga Taga-Roma 1:24-32). Sa Daang Tugon gilakip ni Moises sa iyang balaod nga ang homosexual nga mga relasyon supak sa balaod sa Dios (tan-awa sa Levitico 20:13).

Si Gordon B. Hinckley, kanhi Presidente sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, miisyu sa mosunod nga pamahayag mahitungod sa homosexuality: “Kami nagtuo nga ang kaminyoon tali sa usa ka lalaki ug usa ka babaye gi-orden sa Dios. Nagtuo kami nga ang kaminyoon mahimong mahangturon pinaagi sa paggamit sa gahum sa walay katapusang priesthood sa balay sa Ginoo (“Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag sa Kalibutan” nga gisulat sa napulog duha ka modernong mga Apostoles pinaagi sa inspirasyon gikan sa Ginoo.)

“Ang mga tawo mangutana mahitungod sa atong baruganan niadtong kinsa naghunahuna sa ilang mga kaugalingon sa gitawag og mga lalaki nga nagpakababaye ug mga babaye nga nagpakalalaki. Ang akong tubag mao nga ato silang higugmaon isip anak nga mga lalaki ug mga babaye sa Dios. Tingali sila adunay piho nga mga kahilig nga mga gamhanan ug tingali lisud nga pugngan. Kadaghanan sa mga tawo adunay mga kahilig sa usa ka matang o sa uban sa nagkalain-lain nga mga panahon. Kon sila dili mobuhat niini nga mga kahilig, niana sila makapadayon sa unahan sama sa uban nga mga miyembro sa Simbahan. Kon sila molapas sa balaod sa kaputli ug sa moral nga mga sumbanan sa Simbahan, niana sila ubos sa pagdisiplina sa Simbahan, sama usab sa uban.

“Kita buot nga motabang niini nga mga tawo, sa paglig-on kanila, sa pag-abag kanila sa ilang mga problema ug sa pagtabang kanila sa ilang mga kalisud. Apan kita dili mahimo nga dili manumbaling kon sila motugyan ngadto sa imoral nga kalihokan, kon sila maningkamot sa pagtuboy ug pagpanalipod ug pagpuyo diha sa sitwasyon sa usa ka gitawag og managsama og sekso nga kaminyoon. Ang pagtugot sa ingon mao ang pagbugal-bugal sa labing seryoso ug sagrado nga sukaranan sa gitugutan sa Dios nga kaminyoon ug sa tinuod gayud nga katuyoan niini, ang pagpasanay og mga pamilya” (Ensign, Nob. 1998, 71).

  • Mga anak kita sa maalamon ug maloloy-on nga Dios. Pareho niyang gihigugma ang mga homosexual ug heterosexual; Walay pinalabi. Apan wala ipasabut nga kanunay siyang malipay sa himoon natong mga desisyon sa kinabuhi. Gusto sa Dios nga malipay ang tanan niyang anak mao nga gihatagan ta og daghang sugo ug miingon nga kon sundon nato ang mga sugo magmalipayon kita. Nahibalo siya nga ang ubang sugo lisud sundon, apan sa katapusan, kon maningkamot kita, makasabut ra kita nganong gikinahanglan kana nga sugo ug sa unsang paagi kini mopanalangin kanato. Ang moral nga mga balaod sa Dios nagtumong sa kaminyoon tali sa lalaki ug babaye ug dayon sa suod nga pisikal nga relasyon. Iyang gusto nga ang suod ug pisikal nga relasyon mahimong espesyal, mao nga mibutang siya og mga limit. Ang tanang kasuod ug pisikal nga relasyon nga gawas sa kaminyoon, lakip ang relasyon sa sama og gender [sekso], dili mosangput sa tinuod nga kalipay. Hingpit nga nahibalo ang Dios sa impluwensyal nga kinaiyahan sa tinguhang sekswal, apan gilauman kita nga kontrolon kini nga tinguha ubos sa limit nga Iyang gihan-ay. Kon di ta swerte nga makakaplag sa haum nga kaparis dinhi, o kon ang atong atraksyon tua sa sama nimo gender, mas palabihon pa sa Dios nga magpabilin kang dili minyo. Mas dali ra Niya ang pagpanalangin nato sa ingon niini nga kahimtang ug tugutang matagbaw kita sa kinabuhi nga walay sekswal nga kasuod. Sa katapusan anaa sa tawo ang pagpili, apan ang tinuod nga kalipay makab-ot lang pinaagi sa kamasulundon. Daghan ang ipakita

Walay Resulta