mormon.org Tibuok kalibutan

Nganong ang Mormons dili moinom og kape, tsa, o alkohol? Unsa ang balaod sa panglawas ug ensakto nga dyeta sa Mormon nga Simbahan?

Opisyal nga Tubag

Ang atong lawas usa ka bililhon nga gasa gikan sa Dios. Sa pagtabang nga ang atong mga lawas ug ang atong mga hunahuna nga magmahimsog ug magmakusgan, ang Dios mihatag sa balaod sa panglawas ngadto ni Joseph Smith niadtong 1833. Kini nga balaod nailhan nga Pulong sa Kaalam (tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 89:1-21).

Dugang sa paghatag og gibug-aton sa mga benepisyo sa ensakto nga pagkaon ug pisikal ug espiritwal nga panglawas, ang Dios namulong batok sa paggamit sa:

  • Tabako.
  • Alkohol.
  • Kape ug tsa.
  • Ilegal nga mga drugas.

Misaad ang Dios og daghang pisikal ug espirituhanong mga panalangin niadtong kinsa mosunod sa Pulong sa Kaalam. Karon, ang siyentipikanhong komunidad nagpasiugda sa samang mga baruganan nga gihatag sa mahigugmaong Dios ngadto ni Joseph Smith dul-an na sa duha ka mga siglo ang milabay.

  • Nagatuo ko nga ang atong lawas bililhong gasa gikan sa Dios. Sa paghimo sa akong lawas ug hunahuna nga himsog ug lig-on, nagatuo ko nga gusto sa Dios nga mosunod ko sa balaod sa maayong panglawas. Kini nailhan nga Pulong sa Kaalam, ug nagtudlo unsang pagkaon ug butang ang angay o dili angay nga gamiton aron himsug kanunay ug malayo ka sa dautang mga impluwensya. Nagatuo ko nga nagsaad ang Dios og mga panalangin sa kahimsug, kalig-on, proteksyon batok sa dautan, ug dali nga makadawat sa espirituhanong kamatuoran kon atong tahuron ug ibalaan ang atong lawas. Agi’g dugang sa pahatag og gibug-aton sa mga benipisyo sa tukmang pagkaon, pisikal ug espiritwal nga kahimsug, kaming mga Mormons dili mogamit niini: * Tabako. * Alkohol. * Kape ug tsa. * Makadaut, makaadik nga drugas. Ang atong lawas makahatag nato og kasakit ug usab dakong kalipay. Ang maayo nga pagpakabuhi magpasiugda og kahimsog. Ehersisyo, tukmang pagkaon ug pagkatulog, ug malipayong kinaiya tanan motampo sa kalipay. Mao nga magbisiklita ko hapit kada adlaw ug naningkamot og hustong pamatasan sa pagpili og pagkaon. Ang caffeine lain sab nga “diwa sa balaod” Ang ubang miyembro moinom og coke/dew/ubp.. apan ang kadaghanan sa aktibong mga miyembro mikonsiderar sa caffeine nga “makaadik”. Mokaon gyud ko og GU nga dunay caffeine sa dili pa ang among lumba inig ka Sabado :- Apan sa akoa ra na. Daghan ang ipakita

Walay Resulta