mormon.org Tibuok kalibutan

Unsa ang Balaod sa kaputli?

Opisyal nga Tubag

Ang gahum sa paglalang og mga bata sagrado kaayo. Ang atong Amahan sa Langit mimando nga ang sagrado nga gahum ug pribelihiyo sa sekswal nga mga relasyon gamiton lamang tali sa usa ka lalaki ug babaye kinsa legal nga naminyo. Mao kini ang balaod sa kaputli. Nagpasabut kini nga kinahanglan nga kita walay sekswal nga relasyon sa dili pa maminyo, ug human kita maminyo kita kinahanglang adunay sekswal nga relasyon lamang sa atong bana o asawa.

Ang pagsunod sa balaod sa kaputli makahatag og kahilwasan, kalipay, kalinaw, ug pagtahud sa kaugalingon. Makapalig-on usab kini sa gugma sa kaminyoon ug makapanalipod sa mga pamilya. Ang pagsupak niini nga balaod seryoso. Apan kadtong nakasupak niini mahimong makaangkon og kapasayloan ug kalinaw pinaagi sa paghinulsol ug pagkamasulundon.

Ang Dios gusto sa labing maayo alang kanimo ug alang sa Iyang tanang mga anak. Ang pagsunod sa plano sa Dios sa pagtagana sa pagkasuod alang sa kaminyoon makatabang nimo ug sa imong pamilya nga magmalipayon.

  • Ang gahum sa pagpasanay sagrado. Ang atong Amahan sa Langit mimando nga ang sagrado nga gahum ug pribelihiyo sa pakighilawas gamiton lamang tali sa usa ka lalaki ug babaye kinsa legal nga naminyo. Gitawag nato kini nga balaod sa kaputli, nga nagpasabut nga dili kita makighilawas sa wala pa ang sagrado nga pakigsaad sa kaminyoon. Usab kon minyo na makighilawas lang kita sa atong kapikas. Ang pagtahud sa balaod sa kaputli makahatag nato og kasiguroan, kalipay, kalinaw, ug gugma. Makapalig-on ug makapanalipod usab kini sa atong pamilya. Ang kakulang sa pagsunod niini nga balaod makahatag og seryoso nga mga sangputanan. Hinoon, kadtong nakasupak niini mahimong makaangkon og kapasayloan ug kalinaw pinaagi sa paghinulsol ug pagkamasulundon sa mga balaod sa Dios. Ang atong Langitnong Amahan gusto sa labing maayo alang kaninyo ug alang sa Iyang tanang mga anak. Ang pagsunod sa mga sugo sa Dios ug sa pagsunod sa balaod sa kaputli makatabang kaninyo ug sa inyong pamilya. Daghan ang ipakita

Walay Resulta