mormon.org Tibuok kalibutan

Kinsa ang propeta sa Mormon karon?

Opisyal nga Tubag

Ang Dios mitawag og mga propeta sa paggiya sa Iyang Simbahan sa atong panahon, sama sa Iyang gihimo sa karaan. Ang propeta karon mao ang Presidente sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga si Russell M. Nelson. Gitabangan siya sa duha ka mga magtatambag—Dallin H. Oaks ug Henry B. Eyring. Ang tulo, mao ang Unang Kapangulohan sa Simbahan (sama nila ni Pedro, Santiago, ug Juan human sa kamatayon ni Kristo).

Ang tanang mga miyembro sa Unang Kapangulohan ug Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mga apostoles ug mga propeta. Ang mga Apostoles karon mao sila si:

 • M. Russell Ballard
 • Jeffrey R. Holland
 • Dieter F. Uchtdorf
 • David A. Bednar
 • Quentin L. Cook
 • D. Todd Christofferson
 • Neil L. Andersen
 • Ronald A. Rasband
 • Gary E. Stevenson
 • Dale G. Renlund
 • Gerrit W. Gong
 • Ulisses Soares
 • Tingali alang nako, ang pangutana kinahanglang mabasa nga, “Kinsa ang propeta karon?” Si Thomas S. Monson, ug wala ko magtan-aw kaniya nga propeta lang sa mga Mormon. Oo, usa siya ka Mormon, apan siya ang propeta sa tibuok kalibutan, dili lang sa mga Mormon. Daghan ang ipakita

 • Ang propeta sa simbahan mao si Presidente Monson Daghan ang ipakita

 • Ang propeta karon si Thomas S. Monson. Maalamon siya ug mahigugmaong tawo nga gigiyahan sa Espiritu sa Dios. Ang iyang tambag ug pagpamatuod mitandog sa akong kasingkasing uban sa Espiritu ug mipanalangin sa akong kinabuhi. Daghan ang ipakita

Walay Resulta