mormon.org Tibuok kalibutan

Kinsa ang Mormons?

Opisyal nga Tubag

Ang Mormons mao ang mga miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, nga giorganisar niadtong 1830. Niadtong 2010 ang Simbahan adunay mga miyembro sa tibuok kalibutan nga mga 14 ka milyon ka tawo. Ang punoang buhatan sa Simbahan atua sa Salt lake City Utah. Ang Mormons nagtuo sa Biblia ug sa mga pagtulun-an ni Jesus sa mga pagpadayag sa modernong panahon nga mga Apostoles ug mga Propeta. Ang Mormons nagtuo nga sa ilang simbahan pareha ra sa orihinal nga simbahan nga giestablisar ni Jesus sa dihang Siya dinhi sa kalibutan (tan-awa sa Mga Taga-Efeso 2:19-20, 4:11-14). Ang pangalan nga ‘Mormon’ usa ka angga tungod kay sa pagtuo sa Simbahan sa Basahon ni Mormon (karaan nga kasulatan nga gipadayag ug girekord sa mga propeta sa Amerika panahon sa samang higayon nga ang Biblia gisulat sa Daang Kalibutan.)

  • Sobra sa usa ka higayon, samtang mibiyahe ko sa Estados Unidos sa pagpasundayag sa art, ingnon ko sa mga tawo, “dili ka Mormon tan-awon.” Di gihapon ko sigurado kon unsay angay nga hitsura sa mga Mormon. Misantup sa akong hunahuna ang sama sa: Tungod ba kay mubo ko? Ang akong turquoise nga panit nga botas nanubra ba? Kinahanglan bang mas seryuso ko? Ang mga Mormons nga akong nahibaloan naggikan sa tanang porma ug gidak-on. Ang komon namo dili ang among sininaan o giunsa mi sa pagpadako apan kon unsa ang among gituohan. Mga tawo kami nga dunay pareho og tumong; nagkinabuhing Kristohanon. Daghan ang ipakita

  • Isip journalist nga nagpuyo sa Siyudad sa New York, kanunay may mangutana nako kabahin sa akong relihiyon ug unsay nahimo niini sa akong kinabuhi. Dayon, -- sa dako nga kalipay moingon ko, ang mga Mormons mga tawo sa pagtuo ug pagserbisyo nga nagkinabuhing matarung ug naningkamot sa paghimo sa husto. Mga positibo kami nga tawo. Nagatuo kami sa tinuoray nga pagtrabaho. Gihigugma namo ang among pamilya ug nagpakabuhi uban ang mahangturong panglantaw nga nagdala og paglaum ug kalinaw. Daghan ang ipakita

Walay Resulta