mormon.org Tibuok kalibutan

Unsa ang gituohan sa Mormons mahitungod sa Espiritu Santo? Kinsa ang Espiritu Santo?

Opisyal nga Tubag

Ang Espiritu Santo usa ka miyembro sa Dios nga Kapangulohan, uban sa Dios ang Amahan ug sa Iyang Anak, nga si Jesukristo. Ang Espiritu Santo pareha og katuyoan sa Amahan ug sa Anak, apan managlahi nga binuhat. Pinaagi ni Joseph Smith, ang Ginoo mipadayag:

Ang Espiritu Santo walay lawas nga unod ug mga bukog, apan usa ka personahe sa Espiritu. Kon dili tungod niini, ang Espiritu Santo dili makapuyo sulod kanato (Doktrina ug mga Pakigsaad 130:22).

Ang linain nga mga misyon sa Espiritu Santo mao ang pagpamatuod sa Amahan ug sa Anak, sa pagpadayag sa kamatuoran (Basahon ni Mormon, Moroni 10:4,5), sa paghupay nato (Juan 14:26), ug sa pagbalaan nato. Siya ang balaan nga giya ug magtutudlo.

  • Ang Espiritu sakop sa trinidad o Dios nga Kapangulohan. Usa Siya ka espirituhanong binuhat. Gamiton sa Langitnong Amahan ang Espiritu Santo sa pagpakigsulti kanato. Ang Espiritu Santo nagtudlo kanato sa kamatuoran sa tanang butang. Isip kabahin sa bunyag, akong nadawat ang gasa sa Espiritu Santo, buot ipasabut ang Espiritu Santo kanunay nakong kauban, kon takus ko. Bisan sa wala pa ang bunyag, ang Espiritu Santo modasig sa atong kasingkasing ug hunahuna, ug mopamatuod nato unsang mga butanga ang tinuod. Human sa bunyag ang Espiritu Santo mokunsad kanimo, sama sa kang Kristo dihang Siya gibunyagan. Daghan ang ipakita

Walay Resulta