mormon.org Tibuok kalibutan

Ang Mormons ba nag-isip sa Biblia nga Balaan nga Kasulatan ug pulong sa Dios?

Opisyal nga Tubag

Ang Mormons nagtuo, nagtahud ug nagmahal sa Balaan nga Biblia. Giisip namo kini nga gamhanan, importante, ug sagradong balaan nga rekord nga maoy nagsilbi nga pundasyon sa tanang Kristiyanismo. Ang Biblia buhong sa kasaysayan, doktrina, mga istorya, mga sermon ug mga pagpamatuod, nga ang tanan nagsaksi nga si Jesukristo mao ang Balaan nga Anak sa atong Langitnong Amahan. Ang Biblia mao ang pulong sa Dios ug nagagikan sa mga sinulat sa balaan nga mga tawo sa Dios samtang sila giaghat sa Espiritu Santo (tan-awa sa 2 Pedro 1:20-21). Pinaagi sa sama nga proseso kami adunay dugang nga Balaan nga Kasulatan, lakip ang Basahon ni Mormon nga nagsuporta ug nagbayaw sa Biblia.

  • Nagatuo kami sa Biblia, mobasa niini, mosangyaw niini ug maningkamot sa pagsunod sa mga pagtulun-an niini. Nagatuo sab mi sa Basahon ni Mormon, nga laing tugon ni Jesukristo. Ang Basahon ni Mormon, ang kaparis sa Biblia--nagsuporta sa usag usa. Gusto nakong hunahunaon ang Basahon ni Mormon isip sumpay “sa istorya”, kon motuo ka. Naghisgot kini sa mga tawo didto gayud sa lahi nga kontinente ug sa pagbisita ni Kristo kanila HUMAN siya mabanhaw. Kinahanglan nimo kining basahon! Basaha kini uban sa Biblia ug i-cross reference kini. Makatingala gayud kini nga kasinatiang espiritwal sa hingpit nga pagdan-ag! Daghan ang ipakita

Walay Resulta