mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Fabrice

  • Fabrice Tron
  • Fabrice Tron
  • Fabrice Tron
  • Fabrice Tron
  • Fabrice Tron
  • Fabrice Tron
  • Fabrice Tron
  • Fabrice Tron

Mahitungod Nako

Minyo ko ug amahan sa 2 ka anak. Ganahan ko og sports, ilabi na soccer ug ski, ug ganahan kong maghardin motan-aw sa mga bulak og magdula sa swimming pool, uban sa akong mga anak. Ganahan kong motan-aw og sine uban sa akong pamilya.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

25 ka tuig kong aktibo sa Katoliko, nahimamat nako ang mga misyonaryo niini nga Simbahan ug gipaminaw og tarung ang ilang mensahe. Matinuorong nagsiksik sa kamatuoran, gibuhat nako ang ilang gihangyo, mobasa sa basahon ni Mormon, ug mag-ampo bahin niini. Nausab gyud akong hunahuna ug human sa 9 ka bulan nasabtan ra gyud nako ug gibati nga si Jesukristo ang buhi nga lider niini nga Simbahan. Mao nga nagpabunyag ko. Human sa 30 ka tuig isip Mormon, mibati ug nasayud ko nga Simbahan gayud kini ni Jesukristo. Nagiyahan ko niini sa maayong mga pagpili, malikay sa kasub-anan ug motagamtam sa kalipay.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Isip Mormon, daghan kog oportunidad nga makatabang sa akong isigkatawo. Makighimamat kog daghang pamilya matag bulan sa pagtabang nila ug pagpakig-uban. Gisangunan ko sa nasyonal nga tinuig nga komperensya sa mga young adult. Mobisita sab kog mga ward sa akong rehiyon sa pakighimamat og mga tawo ug pagtudlo nila sa ebanghelyo. May buluhaton ang matag usa sa Simbahan ni Jesukristo kay kami walay sinuwelduhan nga mga alagad.