mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Eric Cooper

  • Eric Cooper
  • Eric Cooper
  • Eric Cooper
  • Eric Cooper
  • Eric Cooper
  • Eric Cooper
  • Eric Cooper
  • Eric Cooper

Mahitungod Nako

Nalipay ko nga bana sa talagsaong asawa ug amahan sa lima ka mga anak. Nagserbisyo ko sa komunidad isip CEO sa among lokal nga food bank. Mopakaon ko og 58,000 ka mga tawo kasa semana kinsa gigutom ug walay pagkaon. Palaran kaayo nga motrabaho uban sa mga boluntaryo, ug nagtuo ko nga mapanalanginan kita samtang moalagad sa uban. Napahinumduman ko kada adlaw nga pinaagi sa gagmayng mga buhat nga ang dagko nga mga milagro mahitabo.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Usa ko ka Mormon tungod sa kalipay nga akong nadawat sa pagpuyo sa ebanghelyo ni Jesukristo. Gibati ko ang kalipay sa pagpasubay sa akong kinabuhi sa kasugoan ug pagtulun-an sa atong Manluluwas. Kon makigbisog ug makahimo kog sayop, gihatagan kog paglaum, nga ako dunay pagtuo ni Jesukristo ug makahinulsol. Malinawon ko nga nakahibalo nga ako anak sa Dios ug nagmahal Siya nako. Mahupay ko nga maghunahuna nga ang Dios naghunahuna natong tanan sa pag-atubang nato sa mga pagsulay ug kalisdanan. Matingala ko sa mga milagro nga Iyang gihimo. Magpasalamat ko niini nga kahibalo, ug mosaksi nga Siya buhi!

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Nagtuo ko nga ang akong pagtuo o relihiyon usa ka paagi sa pagpakabuhi. Nahiapil kini sa akong pagtrabaho, pagdula, sa balay, ug sa simbahan. Ang pagka-Mormon, alang nako, dili lang kalihokan sa Dominggo. Bahin kin sa pagpakabuhi subay sa mga baruganan nga gitudlo ni Jesus. Naningkamot ko nga magmatinuoron sa akong pakigsandurot ug dunay kaligdong sa akong mga aksyon. Nagtrabaho kog maayo aron sa pag-alagad ug pagtabang sa uban. Ako nagtuo nga kon kita anaa sa pag-alagad sa uban, kita anaa lamang sa pag-alagad sa atong Dios.