mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Emily

  • Aaron and Emily Sherinian
  • Aaron and Emily Sherinian
  • Aaron and Emily Sherinian
  • Aaron and Emily Sherinian
  • Aaron and Emily Sherinian
  • Aaron and Emily Sherinian
  • Aaron and Emily Sherinian
  • Aaron and Emily Sherinian

Mahitungod Nako

Ako daghang mabuhat og dungan, sama sa kadaghanang mga babaye! Ang akong importanting tahas sa pagkakaron mao ang pagkaasawa, pagkainahan, ug pagka-full-time nga propesyonal sa public health, ug uban pa. Kon ako wala sa trabaho, makaplagan ako kauban sa akong tulo ka gagmay nga mga bata (sa sports, eskwelahan, playgroup, preschool, leksyon sa musika, ug uban pa), naninguha nga malimpyo ang akong balay, nagboluntaryo sa simbahan, o nangita og higayon nga makahangup sa akong bana. Gusto ko nga mobasa, moluto, ug makig-uban sa mga higala. Wala gyuy laay nga higayon sa among panimalay, ilabi na kay ang akong bana ug ako parehas nga nagtrabaho sa international development ug kanunay kaming nagsakay og mga eroplano. Ang among pamilya nagpuyo kadaghanan sa langyaw nga dapit sa ulahing dekada, ug kana nahimong mabungahon, makapadasig, ug talagsaon nga kasinatian alang kanamo kay among nasabtan ug nagustuhan ang daghan kaayong uban nga mga nasud ug mga kultura. Ang pagpalambo sa mga kinabuhi sa kalibutan sa kabus nga populasyon usa ka personal ug propesyonal nga misyon alang kanamong duha, ug naninguha kami sa pagtabang sa among mga anak sa pagsabut nga ang mga tawo sa tibuok kalibutan sa daghan kaayong mga paagi sama kanato, ug adunay unang sama nga mga panginahanglan ug mga gusto sama kanato. Tali sa tanan nga “ kinahanglanon” nga mga kalihokan sa kinabuhi (nga usahay nasobrahan kaayo!), kami maninguha sa pagsal-ot og makalingaw nga mga butang nga gusto namong buhaton nga mag-uban. Mga pancake sa mga buntag sa Sabado, pag-adto sa among paborito nga museo, pagsakay sa subway, mga piknik diha sa nataran sa luyo sa balay, usa ka adlaw sa dagat, o usa ka takus sa ice cream.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Ang pipila tingali moingon nga usa ko ka Mormon tungod kay ako gipadako nga Mormon, apan kana wala gayud mag-asoy sa tibuok istorya. Ako nagtuo nga adunay punto nga moabut sa kada kinabuhi sa tawo nga sila modesisyon alang sa ilang mga kaugalingon unsay ilang gituohan ug unsaon nila pagdumala ang ilang mga kinabuhi ug pagpasanay og ilang kaugalingon nga mga pamilya. Ako moingon nga kana nga punto alang kanako dili lang kausa nga panghitabo, apan hinoon usa ka anam-anam nga proseso sa high school, kolehiyo, ug sayo sa pagkahamtong. Ang akong mga ginikanan kanunay nga nag-awhag kanamo sa pagpalambo sa among kaugalingon nga kahibalo ug pagsabut kalabut sa Langitnong Amahan ug sa Iyang mga pagtulun-an, ug gitudloan kami unsaon sa pagbuhat niini. Kini nga mga himan nga gitudlo sa akong mga ginikanan ug sa mga magtutudlo sa Simbahn naglakip sa: pag-ampo (mangutana sa Dios kon unsay imong gibuhat husto o tinuod ba), pagtuon sa mga kasulatan (aron mahibalo ka mahitungod sa imong gipangayo), ug sa paggamit gyud sa mga baruganan sa ebanghelyo nga gitudlo kanamo (nagpakita sa Langitnong Amahan nga ikaw andam sa pagbuhat sa imong bahin). Kon ikaw nagbuhat unsay matarung, ang Langitnong Amahan mopahibalo kanato. Ang pagka-Mormon maoy usa ka pasalig nga seryoso kong gihuptan, ug usa nga nagkinahanglan og panahon ug paningkamot. Wala ako magpakabuhi sumala sa unsay “gisulti” sa akong mga ginikanan sa dihang bata pa ko. Usa ko ka Mormon tungod kay ako nagtuo niini nga mga baruganan sa ebanghelyo nga tinuod. Kining naggiya nga mga baruganan nagkinahanglan og paningkamot, apan kini nagdala og kalipay, dili lamang dihadiha, apan sa taas nga tagal sa panahon.

Personal nga mga Istorya

Unsay nakatabang sa pagpalambo og kahusay sa inyong panimalay?

Uban sa nagkapuliki nga eskedyul sa duha ka mga ginikanan ug sa among tulo ka gagmay nga mga anak, ang among pamilya makagamit sa tanang tabang nga among makuha sa pagtukod og kahusay sa among panimalay. Ang among labing maayo nga tip—among igahin ang kada Lunes sa gabii sa paghimo og gabii sa pamilya, ug nakahimo kini sa tanang kalainan sa among mga kinabuhi. Ang mga Mormon usahay nagtawag niini nga gabii og “Family Home Evening” ug giawhag kami sa paghimo niini kada semana. Sa panahon sa gabii sa pamilya kasagaran kami mogamit og pipila ka mga minuto sa pagribyu og bisan unsang malisud nga mga problema, negosyo sa pamilya, mga petsa sa kalihokan, o espesyal nga mga hitabo sa semana. Dayon kami adunay ingon og mubo nga leksyon o kalihokan, nga may daghang mga kapilian. Usahay kami moasoy og istorya gikan sa mga kasulatan (Daniel diha sa langub sa leon kanunay ang mananaog, kompleto sa mga tunog ug maukyabong paghubad) ug maghisgot mahitungod unsay atong makat-unan gikan sa istorya. Sa uban nga mga higayon maghimo kami og mga biskwit alang sa among mga silingan, magdula, maghimo og ice cream, o maghisgot mahitungod sa mga paagi nga among magamit sa pagsulbad og problema, pagkunhod og panaglalis, o mas andam nga makigbahin sa among mga dulaan ( kana angay usab sa mga hamtong ingon man sa mga bata.). Kasagaran kami mag-awit og pipila ka mga kanta, may makalingaw nga kalihokan, ug pangaon sa pagtapos niining tanan. Ang mga resulta nahimong makahuluganon! Samtang naghimo kami og gabii sa pamilya kada semana, among nakita nga nahimo kaming mas suod isip pamilya, ang among paagi sa pagsinultihanay namaayo, among nakita ang minos nga panaglalis, ug mas daghang pagpahayag sa gugma, ug among gibati ang mas naghiusa ug husay nga pagbati diha sa among panimalay. Ang among mga bata magpaabut sa gabii sa pamilya kada semana, ug amo silang apilon sa pagplano ug paghimo niini nga mga kalihokan. Ang among panimalay mas malipayon nga dapit tungod sa gabii sa pamilya!

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Naninguha ako sa pagsunod sa akong relihiyon sa aktibong paagi. Sa akong kasinatian, kon mas positibo ug mapasaligon ako ngadto sa pag-apil ug pagserbisyo sa simbahan ug sa akong komunidad, mas labaw ka mapasaligon ug malipayon ang akong bation, ug labaw akong nagtuo nga ako nag-uswag. Pinaagi kini sa pagserbisyo ug sa paglihok diha sa unsay akong gituohan nga ako mobati sama nga ako nahimong mas maayo nga tawo, ug mas maayo nga Kristiyano—mas sama sa usa ka tawo nga gusto ni Jesukristo nga ako mamahimo. Sa pagkakaron, ako okupado kaayo sa pundok sa kababayen-an sa among simbahan. Gigahin nako ang akong oras diha sa pagpangulo niini nga pundok ( labaw mi sa 100 nga kababayen-an) uban sa tulo ka lain nga mga babaye sa akong kongregasyon, ug ako sa hingpit gustong makigtrabaho kanila. Kami naghan-ay ug nagtudlo og mga leksyon/panaghisgutan kada Dominggo sa simbahan, ug among gisiguro nga ang kababayen-an ug mga pamilya sa among kongregasyon mga maayo sa pisikal, emosyonal, ug espiritwal nga panglantaw. Adunay importanting programa sa among simbahan diin ang kakabayen-an magpares sa pagbisita og pipila ka kababayen-an kada buwan, pakigbahin og mubo nga espirituhanong mensahe, ug sa pagkumustahay lamang sa usag usa. Tungod kay daghan kaayo nga mga tawo niini nga dapit ang walay mga paryente sa duol, kini nga programa nagmugna og importanting sistema ug usa ka tinuod nga kalig-on ngari kanako sa personal nga paagi. Napanalanginan ako ug ang kinabuhi sa akong pamilya napalambo pinaagi sa pakig-abin uban niini nga kababayen-an nga dili gayud nako mahimong mailhan kon wala pa ni. Sa among pundok sa kababayen-an nagplano usab kami ug naghimo og daghan kaayong mga kalihokan og mga hitabo aron magkainilhanay og maayo ang usag usa, aron mailhan ug matubag ang mga panginahanglan sa among mga pamilya ug sa among komunidad, ug aron makakat-on og bag-ong mga talento ug mga kahanas. Ang pipila sa bag-ohay nga mga ehemplo: nagpasiugda kami og seminar sa nutrisyon ug seminar sa pag-ehersisyo uban ang rehistrado nga tigplano og pagkaon [dietitian], nagplano og kalihokan sa serbisyo sa komunidad diin kami nanghimo og mga habol sa gagmay nga mga bata ug mga kit sa bag-ong inahan nga idonar ngadto sa lokal nga sentro nga paanakan diha sa siyudad, naghimo usab kami og leksyon sa Dominggo kalabut sa gahum sa pag-ampo diha sa among mga kinabuhi. Ang pag-ampo sa tinuod maoy usa sa labing importante nga mga paagi nga akong gipakita ang akong hugot nga pagtuo—yano kini nga baruganan, apan ang pag-ampo maoy usa ka butang nga mabuhat ni bisan kinsa sa bisan unsa nga panahon. Nagtuo ako nga ang Dios namati ug nagtubag sa atong mga pag-ampo, ug akong nahibaloan nga kon mas mapasaligon ako sa pagsunod sa akong relihiyon, mas mailhan nako ang mga tubag sa akong mga pag-ampo sa akong inadlaw nga kinabuhi. Ang Dios kasagaran nagtubag sa akong mga pag-ampo pinaagi sa ubang mga tawo kinsa naninguha og maayo sa pagsunod sa ilang relihiyon. Kana dili sulagma, nagtuo ako.