mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Drew

 • Drew Johnson
 • Drew Johnson
 • Drew Johnson
 • Drew Johnson
 • Drew Johnson
 • Drew Johnson
 • Drew Johnson
 • Drew Johnson

Mahitungod Nako

Ang akong mga panumduman sa pagkabata naglakip sa pagpangabayo kauban sa cowboy nakong ama-ama. Ang akong hilig sa pangpangabayo nagdala nako sa laing mga sport dihang nag-high school ko ug ang kinabuhi ingon og masukod pinaagi sa dula. Ang akong hilig sa sport nakapaeskwela nako sa kolehiyo diin midula ko og football sa usa ka tuig sa wala pa ko magmisyon sa Korea. Sama sa kadaghanan nga 19 anyos, ang akong kaugalingon ug kaugmaon ra ang akong gihunahuna. Ang pagmisyon nakatudlo nako sa pagserbisyo sa uban ug mipalapad sa akong panglantaw. Nakapalambo sab ko og mas dakong gugma ug pagpamatuod sa ebanghelyo ni Jesukristo. Naganahan kong mobasa sa mga kasulatan ug sa kadugayan kini nahimong gugma sa pagkat-on. Kadto nga gugma sa pagkat-on nakatabang kaayo nako dihang miuli ko gikan sa Korea ug gihuman akong pag-eskwela sa kolehiyo nga gisundan og MBA [Masters in Bus. Adm.]. Napanalanginan ko nga mahimong amahan sa lima ka anak nga babaye ug naminyo sa suod nakong higala hapit na mag-20 ka tuig.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Mabasa sa usa ka paborito nakong kasulatan “Maghunahuna sa bulahan ug sa malipayon nga kahimtang niadto nga naghupot sa mga sugo sa Dios.” Isip tawo nga moanalisar og mga kompanya sa tibuok adlaw, maningkamot sa pagsabut sa unsay hinungdan sa usa ka butang, maghunahuna sab ko kanunay kon unsa ang makahatag og kalipay. Kapin na sa 10,000 ka adlaw ang akong pagpakabuhi ug nakamatikod sa kinabuhi sa daghang pamilya ug mga higala. Kon tingubon, daghan kaayo kini nga impormasyon. Usa sa relasyon nga tin-aw kaayo sa tanan nga impormasyon: ang pagsunod sa mga sugo sa Dios mosangput sa kalipay. Ang pagka-Mormon nakatabang nga mas masunod nako ang mga sugo, ug kini, naghatag nako og kalipay.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Wala pa gyud ko mobati og ingon niini apan padayon kong naningkamot nga mas momaayo.