mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Devin

  • Devin Gales
  • Devin Gales
  • Devin Gales
  • Devin Gales
  • Devin Gales
  • Devin Gales
  • Devin Gales
  • Devin Gales

Mahitungod Nako

Upat na ko ka tuig nga miyembro sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Karon kauban nako ang matahum nakong asawa ug tulo ka pinakamaayo nakong anak nga maangkon sa usa ka amahan dinhi sa yuta, 19 anyos, 12 anyos ug 2 anyos nakong mga anak. Nagtrabaho ko sa pinakadako ug pinaka-busy nga Fire Department sa akong nasud isip Departments Spokesman ingon man Firefighter/ Paramedic. Duna koy nindot nga oportunidad nga makatrabaho sa Media and Public Relations Command Staff, isip usa sa Departments Public Information Officers. Makigtrabaho ko uban sa mga representante sa Telebisyon, Media, News Radio, ug sa Entertainment Industry, sa pagpahibalo sa tanang lumolupyo sa nasud, sa kasiguroan [safety], serbisyo, ug siguridad sa Siyudad sa Los Angeles. Niining bag-o nga tahas, inyo kong makita nga nagtrabaho isip sakop sa lisud nga trabaho sa Fire Department Professionals motabang sa mga lumulupyo sa Los Angeles nga mobati og kasiguroan ug protektado bisan sa pagtingog pa lang.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Nan, Asa man ko Magsugod. Nagsugod ang akong istorya sa wala pa ang ting-init niadtong 2003 dihang nahimamat nako ang akong asawa, kinsa miyembro sa tibuok niyang kinabuhi. Nagkita mi sa gihimo nga blind date, diin kaming duha wala kaayo madasig sa pagtambong. Karon, ang kadaghanan maghisgot bahin sa taphaw nga bahin sa ilang kinabuhi sa unang panagkita, apan kami kinasingkasing nga naghisgot bahin sa among lain-laing relihiyon. Bisan pareho ming dili aktibo sa among simbahan, among naamguhan ang talagsaong pagbati sa kakomportable nga paghisgot bahin sa among tinuohan bisan sa kabag-o sa among relasyon. Mao kadto nga nalipay mi ug mihukom nga ipadayon ang among pag-date. Hangtud nga seryuso na gyud mi, ang mga butang maingon og dili na komportable. Ang paghisgot sa kaminyoon nagsugod, uban sa paghisgot nga importante kaayo niya nga adto maminyo sa Templo. Alang sa dugang nga kahibalo, sa tago nagpangutana ko bahin sa iyang simbahan sa mga miyembro sa akong gitrabahoan. Dihang gipasabut ko sa importansya sa pag-adto sa templo, tin-aw kaayo kaniya ug nako nga kinahanglan mi og dugang pang paghisgot unsay among gilauman sa usag usa. Mihukom mi nga mobisita sa tagsa-tagsa namong simbahan aron mas makaila sa usag usa. Nakahinumdom ko; daghan og kapareho ang among simbahan. Sa paglabay sa panahon napugos gyud ko sa pagpasabut niya nga walay igong hinungdan nga mahimo ko nga Santos sa Ulahing mga Adlaw ug dili gayud magminyo sulod sa Templo. Total, duna koy duha ka bata nga gipadako isip Jehovah’s Witness ug lig-on ang akong pagtuo. Wala madugay kay naghigugmaay kaayo mi among gisulbad ang among problema. Bisan sa tanang panghitabo sa gihapon akong gihangyo ang iyang papa ug mama nga magminyo mi. Human masulti ang ilang mga kabalaka mitubag sila, “ok tan-awon ra unya nato ang kalamboan niini “. Dako ang iyang tubag nga oo!!! Samtang nagkaduol ang kasal mas nabalaka ko. Nagsugod ang akong pagduhaduha sa akong relasyon niya. Nahinumdom kong nag-ampo sa Dios, nga si Jehova pa kaniadtong akong gituohan, nangutana niya kon husto ang akong gibuhat. Nahinumdom sab ko nga nindot ang akong gibati “Oo”. Sama sa ubang relasyon ang problema nagsugod sa pagtumaw. Midangat na sa kritikal nga panahon ang among kaminyoon nga nakita namong walay kahimoan ug nasagmuyo kami. Sa wala pa mograbe ang sitwasyon mihangyo siya nako nga mosimba kuyog niya, mibalibad ko. Wala madugay gusto niya nga matudloan sa mga leksyon sa misyonaryo gikan sa Basahon ni Mormon. Miuyon ko nga maminaw sab agi’g suporta kaniya ug sa among kaminyoon. Bisan og leksyon to sa akong asawa, makatingala nga ako hinoon ang nagsugod sa pagpangutana. Bisan kaniadto gitudloan ko sa mga misyonaryo isip Jehovah’s Witness bahin sa Basahon ni Mormon, naklaro nga wala sa katunga ang akong nahibaloan bahin sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Wala magdugay ang mga leksyon para sa akong asawa nabalhin na diri nako. Samtang among gitun-an ang mga kasulatan naghunahuna ko nganong batan-ong mga lalaki man ang nagtudlo kinsa ingon og wala kaayoy kabangkaagan sa biblia, sa pagpakigsulti sa ilang mahimamat. Unya dayon, si Haring Solomon akong nahunahunaan, ug batan-on kaayo siya apan maalamon nga hari. Midesider ko nga sundon ang tambag ni Elder Woods ug Elder Williams nga mobasa sa Basahon ni Mormon, ug mangutana kon kini tinuod ba. Dihang gibasa nako ang (Moroni 10:3-7) nga nagpasabut sa gahum sa Espiritu Santo Nahingangha ko, Siya ang mopamatuod sa kamatuoran sa tanang butang. Daghang kasulatan ang misantup sa akong hunahuna sama sa bul-og sa baha. Natingala ko pag-ayo sa akong gibati human mabasa ang Basahon ni Mormon matag adlaw, ug dili ko kini mapasabut o malimud. Usa ka adlaw sa leksyon gipahunong nako ang mga Elder aron sa pagsulti nila nga mituo ko sa akong nabasa. Miingon ko nga daw napuno na kaayo ko, ingon og mobuto ang akong kasingkasing. Natingala kaayo sila, mihangyo nga mopakli ko sa (Alma 32:27-28). Ang binhi sa kamatuoran natisok sa akong kasingkasing, napukaw ang akong galamhan, misugod sa pagtubo diha sa akong dughan, nakaingon ko nga maayo kini nga binhi, ug Oo!!! pagkatam-is niini…gikan kini sa DIOS!!! May timaan sa kadasig dihang gipangutana ko nila kon gusto kong magpabunyag, ingon og binoang kaayo apan mitando ko. Nagpasabut ni sa pagbiya sa tanan nakong nailhan, sa relihiyon nga gituohan nakong matuod, ug pagkawala sa daghan sa akong pamilya ug mga higala tungod niini nga desisyon. Kon ma-imagine ninyo ang akong asawa nakalitan! Maayo ra ang tanan hangtud akong giingnan ang akong mga higala ug pamilya bahin sa akong desisyon nga magpabunyag sa laing simbahan. Tungod niadto ang akong pamilya, gawas sa usa ka igsoon, ingon man ang kadaghanan sa akong higala mihukom nga ila kong talikdan. Bisan pa niini, gibati gihapon nako nga mao ni ang ipabuhat kanako sa Ginoo. Tungod niadto, nasagmuyo ko ug di ko kapili og petsa sa akong bunyag, mao nga ang Elders ang mipili. Sa dako na usab nga katingala, napili nila ang; Abril 22, 2006. May dakong kahulugan alang nako kini nga petsa; ang numero 22 paborito nakong numero. Numero kana sa matag sport nga akong dulaan. Petsa kana nga mihangyo ko sa akong asawa nga magminyo mi. Mao sab kini ang usa sa paborito nakong kapitulo sa Basahon ni Mormom 2 Nephi 22:2 “Tan-awa, ang Dios mao ang akong kaluwasan; ako mosalig ug dili mahadlok; kay ang Ginoong Jehova mao ang akong kusog ug ang akong awit, siya usab nahimo nga akong kaluwasan”. Nabunyagan ko niadtong Abril 22, 2006. Ang akong duha ka anak, nag-edad og 8 ug 14, nagsugod sa pagpaminaw sa leksyon ug nabunyagan niadtong Nobyembre 2006. May talagsaon kong oportunidad nga makabunyag nila ug pagkumpirmar nila nga miyembro sa simbahan. Paglabay sa duha ka tuig si mama nga maoy unang midumili sa akong desisyon sa pagpamiyembro sa simbahan og sa pagpakasal sa akong asawa, karon miyembro na sa simbahan. Kahigayunan nako ang pagbunyag niya ug pagkumpirma. Usa sa paborito nakong kanta sa simbahan mao ang “Ako Nahingangha Nahibulong” tungod sa nabuhat sa Ginoo kanatong tanan! Mao gayud kana ang akong gibati matag adlaw niini nga Ebanghelyo, NAHIBULONG!!!

Personal nga mga Istorya

Palihug pakigbahin sa imong mga pagbati/pagpamatuod sa Pagpahiuli sa Ebanghelyo.

Nahibalo kong namiyembro ko sa simbahan dili tungod sa gahum sa tawo apan pinaagi sa Espiritu Santo, nahibalo kong gitawag ko sa Langitnong Amahan niini nga buhat. Akong naamguhan nga ang akong mga paningkamot maoy naghimo unsa ko karon ug sa Gihapon may angay pang maabtan. May mas lig-on kong pagpamatuod sa Amahan ug sa Anak, kay sa kaniadto sa tibuok nakong kinabuhi. Nahibalo ko ug makapamatuod sa gahum sa Basahon ni Mormon, nga pulong kini sa Dios, kauban sa Balaang Kasulatan. Kining duha naghatag og paagi nga mas maduol ta sa atong Langitnong Amahan, sa tinuod nagahulat siya nga mabuhat kini. Mopamatuod ko nga pinaagi sa pagbasa sa Basahon ni Mormon ang mga bintana sa langit moabli kang bisan kinsa nga tinuorayng magsiksik sa natago nga mga butang ngadto sa espirituhanong mga mata. Mopamatuod ko nga pinaagi kang Propeta Joseph Smith, gipahiuli sa Ginoo ang Ebanghelyo nga gikuha sa kalibutan sa dugayng panahon. Makaingon ko nga may pagsalig nga gihatagan ko sa Ginoo og husto nga kaparis nga labaw sa tanan ug tanan nakong gilauman sa usa ka asawa. Mopamatuod ko nga ang mga templo nga anaa sa daghang dapit mga balay sa Dios dinhi sa yuta ug diha anaa ang mga bahandi nga dili sa yuta apan bahin sa mga simbolo sa espiritu ug kamatuoran. Mopamatuod ko sa gahum sa pagbugkos alang sa mga pamilya alang sa panahon karon ug sa kahangturan. Mopamatuod ko nga ang pamilya bisan unsa pa man, mao gayud ang sentro sa plano sa Tiglalang sa tanang gimugna ngadto sa Kaluwasan sa tanang katawhan, mopamatuod ko nga pinaagi sa gahum sa priesthood tanang butang gihimo ug himoon, sa langit ug sa yuta. Mopamatuod ko sa buhing Propeta karon sa yuta nga si Thomas S. Monson, ang propeta sa kalibutan, manalagna ug tigpadayag. May balaan kong pagpamatuod ug pagsaksi sa mga katingalahan niining ulahing mga adlaw ug mga milagro nga naglibut kanato, sa hangin nga atong gihingos, sa matag una natong pagtikang gikan sa atong higdaanan matag buntag. Akong pag-ampo nga ang tanan motangtang sa kinaiyanhong hilig sa atong kasingkasing, ug moduol kang Kristo kinsa magabag-o sa tanang butang niini ako mopamatuod. SA SAGRADONG PANGALAN SA ATONG GINOO SI JESUKRISTO….AMEN

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Nagsunod ko sa akong tinuohan, uban sa tinuorayng tinguha nga mahimong pinakamaayong bana, amahan, anak, igsoon, higala ug sulugoon sa Ginoo. Akong gihigugma Kini nga Ebanghelyo, ang pagsiksik sa basahon ni Mormon kon kini tinuod sama sa: nawad-an ka og yawe sa balay, ug subsob kaayo ang imong pagpangita niini. Nangita ka, sigi’g pangita sa tanang dapit apan wala gayud. Dayon mihunong ka sa kalma nga kondisyon ug BAM! “anaa ra”, bantang ra kaayo sa panan-aw. Kay naa sa lahi nga kondisyon ang imong hunahuna di nimo makita unsa ang naa sa imong atubang sa tibuok panahon. Nagpakabuhi ko karon sa pagtuo nga ang tanan mamaayo ra, bisan unsa pa, ug magpakabuhi nga dili magsalig sa kaugalingon nakong panabut sa tanang butang kondili sa Dios. Gitun-an nako ang iyang pamaagi, ug gitugutan nga mogiya siya sa akong dalan. (Mga Proverbios 3:5) Naningkamot kong maila ang langitnon niyang kamot sa matag bahin sa akong kinabuhi.