mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Denny

  • Denny Hancock
  • Denny Hancock
  • Denny Hancock
  • Denny Hancock
  • Denny Hancock
  • Denny Hancock
  • Denny Hancock
  • Denny Hancock

Mahitungod Nako

Ako ug akong asawa si Leslie, may 5 ka anak, 8 ka apo, may madugang pa. Ganahan mi sa Northwest, Snowskiing, Waterskiing, boating ug uban pa. Among kalipay ang among mga anak. Nagdumala mi og puy-anan alang sa mga babaye ug mga bata ingon man street program nga ang tuyo mao ang paghiusa sa walay panimalay ngadto sa ilang pamilya. Si Leslie ug ako nagdumala sa Mamma’s Hands kapin na sa 20 ka tuig ug nakasaksi og daghang milagro sa kinabuhi sa mga tawo ug sa among kaugalingon. Ganahan ko og musika ug dugay nang nagpraktis sa paggitara, piano, trumpeta ug harmonica aron mahanas apan hangtud karon dili pa gyud maayo. Si Leslie ug ako naminyo niadtong 1976. Lisud ang panalapi sa sinugdanan. Nagtrabaho ko sa pagpanaod og carpet ug si leslie naa ra sa balay uban sa mga bata. Human sa pipila ka babag ingon og wala koy nakitang kalamboan nga magmalampuson. Mao nga dihang akong nahimamat ang duha ka lalaki nga walay panimalay nausab ang akong kinabuhi. Ang pagsaksi sa ilang kalisud nakapaamgo nako sa talagsaong gasa sa pamilya nga napanalangin kanako. Mao to ang sinugdanan nga nausab ang akong panginabuhi. Paglabay sa katuigan nagdumala na ko og puy-anan para sa mga babaye ug sa mga bata sa kadalanan. Kon dili tingklase si Leslie mag-part time sa pagpamaligya og real estate. Usa siya sa nanguna nga mga realtor sa Seattle sulod na sa daghang tuig, nakapahimo nako sa pagbuhat sa akong pinakamaayo. May nindot kaayo ko nga kinabuhi. Nagtudlo sab ko sa nag-edad og lima sa simbahan, sa CTR B. Ganahan ko niini ug oo, usa ko ka Mormon.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Natawo ko sa Mormon nga pamilya. Nagtubo ko nga gipalibutan og gugma, katawa, mga igsoon ug naggikan kana sa 7 ka magsoon, mama, ug papa ug sa usa ka iro. Isip usa ka bata yano ra kini. Usa ko ka Mormon tungod kay si mama ug papa mga Mormons. Sa akong pagkolehiyo nahinumdom kong nag-inusarang naglingkond sa simbahan nga naghunahuna. Nganong nia man ko dinhi. Mao to ang unang higayon nga nag-ampo ko sa tinuoray, kinasingkasing nangutana sa Dios kon ang wala kaayo nako hatagi’g bili tinuod ba. Human sa akong pag-ampo nindot ang akong gibati ug naghunahuna ko nga sulayan na sab nako nga ako ra kon mauli na ko. Naglingkod ko nga naminaw sa pakigpulong dihang sa kalit migaan ang akong pagbati, napuno sa gugma ang akong kasingkasing ug di ko kasiguro kon ngano. Mitulo ang akong mga luha ug nahibalo ko nga gipanalanginan ko nga makabaton og kaugalingon nakong pagpamatuod. Kanunay kong maghunahuna niadtong adlawa ug bisan lisud gihapon kanako ang pagkahimo sa unsay gusto sa Dios kanako, nalipay ko sa akong kinabuhi, nahibalo nga ang akong pamilya magmahangturon, nakapalipay gyud ni nako, nga tinuod ang gugma sa Dios. Nag-ampo gihapon ko alang sa personal nga pagpamatuod, ingon man sa pagpamatuod sa akong mga gimahal, ug sa tanang nagpangita sa kamatuoran.

Personal nga mga Istorya

Unsa ang paglaum ug unsay inyong gilauman?

Ang paglaum makapawala sa atong labihang kasagmuyo. Ang paglaum naghatag kanato og kalig-on sa pagbuntog sa mga trahedya sa kinabuhi. Ang paglaum usa ka gasa nga imong ikahatag ngadto sa nawad-an niini samtang ikaw may paglaum pa. Ang paglaum makahatag og kalipay bisan pa sa problema nga dugayng masulbad. Ang paglaum kon gipakigbahin nagdala og kalig-on sa uban, sa komunidad, siyudad, nasud, sa kalibutan. Ang paglaum lig-on bisan sa pinakaaghup nga matang ug dili mapugngan sa hilabihan gayud ug kining duha mahiusa sa usa lang ka pamilok.

Ngano/Unsaon ninyo sa pagpakigbahin sa ebanghelyo ngadto sa inyong mga higala?

Nagserbisyo ko sa mga tawo sa among komunidad nga nanginahanglan kaayo. Nakigtambayayong ko sa akong mga higala ug mga silingan. Maayo kaayo ni nga paagi sa pagpakita sa ebanghelyo. Dunay daghang mangutana nako kabahin sa Mormons bisan wa ko maghisgot bahin niini. Dili gyud ko maulaw sa pagpahibalo sa mga tawo nga usa ko ka Mormon ug malipay ug maningkamot kong motubag o sa pangutana kabahin sa simbahan. Mas sayon ang pagpaila nila ngadto sa mga misyonaryo.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Nagtabang ko niadtong naglisud sa panginabuhi nga walay kasilungan. Daghan sa mga babaye nga akong gitabangan nawad-an sa ilang mga anak tungod sa sayop nga pagpili og mga lalaki o estilo sa kinabuhi. Makalipay gayud ang pagtabang sa tawong walay kapuy-an o matabangan silang makabalik. Ang pagkakita og inahan nga nakakuha og balik sa usa ka anak ug dayon nakakat-on sa pag-atiman sa bata dako usab nga kalipay. Motabang kami nga magkauli ang mga pamilya ug tudloan sila unsaon sa paghiusa. Dili ko kakahulagway nga ang usa sa akong minahal malayo kanako tungod sa akong pagpasagad. Sa simbahan nagtrabaho ko uban sa gagmayng bata sulod na sa daghang tuig. Karon naa ko sa CTRB, magtutudlo sa nanag-edad og lima. Kauban sa laing igsoon nagtudlo kami niining mga bataa sa sukaranang mga baruganan sa ebanghelyo. Sa una abi nako og sayon ra ni, dayon akong naamguhan nga ang nag-edad og lima igo na diay ang pangidaron nga nagkinahanglan ko’g daghang preparasyon. Pagkanindot niini nga pangidaron, sa samang higayon kahibalo na sila sa pagpahibalo nimo kon dili kaayo ka makalingaw kay sa ilang gilauman. Gihigugma gayud nako sila. Sigurado kong mahagiton sab ko nga estudyante sa ingon nga edad.