mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Deborah Dushku Gardner

  • Deborah Gardner
  • Deborah Gardner
  • Deborah Gardner
  • Deborah Gardner
  • Deborah Gardner

Mahitungod Nako

Gradwado ko sa Human Development ug nagpdayon sa pagpalambo og 5 ka tawo. Tali sa car-pooling, pag-defrost og manok, potty-training, ug mamilo sa linabhan, nagdumala ko og “One Heart Bulgaria” nga akong gitukod kauban sa kanhi nakong kompanyon sa misyon. Labihan kanindot, makausab sa kinabuhi nga buhat. Tinuoray nakong nasabtan ang dakong gugma sa Dios alang sa matag usa sa iyang mga anak. Ang uban nakong interes naglakip sa: pagpanudlo alang sa kahimsug sa panglawas, pag-apil og triathlon, basketball, pagsayaw sa 1880 nga musika sa mong luyo, pagbasa alang sa gagmayng bata, ug pagkaon og daghang chocolate. Nagmisyon ko sa Bulgaria ug gipangga gyud nako ang mga Bulgarians! Ug makalingaw kini, idugang sab nako nga duna mi 5 ka manok, 1 ka gamay nga baki, ug madanihon nga itoy.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Malinawon ko sa Mormon nga simbahan. Akong gibati nga nasakop sa tukmang pundok ug dapit nga gusto sa Dios kanako. Bililhon kana nga pagbati! Nalipay ko sa ubang miyembro sa simbahan kinsa nagtinguha sa paghinulsol, sa pag-usab, mas momaayo ug moserbisyo sa uban. Sama kami sa dako nga pamilya…naglambo, nagkat-on, ug nagsinuportahay sa usag usa. Nalipay ko sa pagsimba uban nila matag Dominggo ug mas nagkaduol sa Dios ug kanunayng mapasalamaton sa Manluluwas, si Jesukristo.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Nagsunod ko sa akong tinuohan pinaagi sa pagserbisyo sa nanginahanglan ug pagpamatuod sa ebanghelyo. Nalipay kong makatabang sa uban aron makakita og sulbad sa ilang mga problema pinaagi sa ebanghelyo ni Jesukristo. Siya ang Bantugang Magtatambal sa atong kalag. Ganahan sab kong magtrabaho sa programa sa kabatan-onan sa among simbahan. Akong gidasig ang kabatan-onan sa pagduol sa Dios ug diskobrehon ang personal nilang misyon sa kinabuhi ug tumanon kini!