mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Dave

  • Dave Hanley
  • Dave Hanley
  • Dave Hanley
  • Dave Hanley
  • Dave Hanley
  • Dave Hanley
  • Dave Hanley
  • Dave Hanley

Mahitungod Nako

Nagdumala ko og kusog nga nagtubo nga kompaniya sa social media nga dunay lain-laing matang sa nag-unang mga produkto. Ang akong talagsaong kasosyo sa negosyo usa sa akong labing suod nga higala, ug usa ka bayot. Ang among pamilya pirme magtrabaho, magdula pagdungan, ug magsuportahay sa mga kalihokan sa usag usa. Naminyo ko human sa kolehiyo, ug ako ug akong asawa dunay upat ka anak kinsa magsawom-sawom sa Puget Sound hapit kada adlaw kon ting-init, ganahan sa Seattle, ug ganahan motan-aw sa dula sa Mariners ug Sounders. (Nakapabalik sa Sonics!) Nagtubo ko sa Southern California, nag-eskwela sa BYU ug sa Stanford, ang Seattle maoy akong gipuy-an sulod sa napulo ka tuig, ug wala magplano sa pagbiya niini.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Sa tin-edyer pa ko nagduda ko sa katinuod sa Mormon nga tinuohan sa akong mga ginikanan, ug gani mibarug makausa sa miting sa simbahan ug mipahayag nga ako walay ideya kon tinuod ba kini nga simbahan. Mao kana ang nakasugod sa akong pagdiskobre, diin ako nakat-on sa tinud-anay nga pag-ampo … tinuod nga nakigsulti sa akong Magbubuhat kay sa makig-istorya lang sa akong unlan. Tungod sa kasinatian ako nagtuo sa Dios nakabaton og hugot nga pagtuo ni Jesus, ug midawat nga ang LDS nga Simbahan aduna sa kamatuoran sa Dios ug kompleto nga mga pagtulun-an ni Jesus.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Kon ang usa ka tawo nagtrabaho sa advertising, ganahan og musika, ug inila nga kultura, sayon kaayong masaypan nga dili Mormon. Pipila ka timailhan nagpakita sa akong pagka-LDS: nag-eskwela sa BYU, nagmisyon sa New Jersey, ug nagreserba sa mga Dominggo alang sa simbahan ug pamalandong. Apan akong gisunod ang akong tinuohan sa akong kaugalingon: Ang pagtuo sa Dios, mangayo Kaniya og suporta pinaagi sa pag-ampo, motabang niadtong nagkalisud, ug maningkamot nga makatabang niadtong dunay problema sa adiksyon, depresyon, ug mga hagit sa kinabuhi. Unsa ang naa sa gawas gamay ra kaayo kon itandi unsay anaa sa atong mga kasingkasing.