mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Daisy

  • Daisy Chou
  • Daisy Chou
  • Daisy Chou
  • Daisy Chou
  • Daisy Chou
  • Daisy Chou
  • Daisy Chou
  • Daisy Chou

Mahitungod Nako

Pagkaparehas. Maglimpyo sa Lababo. Magpakitoy sa akong kumagko. Magpatong-patong og kahon. Motutok sa nindot nga mga bongbong. Magluto og homemade cupcakes. Magsagol og prutas gamit ang Vita-Mix. Mamalit sa Costco. Mahalon nga mga fitness class. Mag-hike. Facials. Pirouettes. Leaps. Ballroom Dancing. Sequins. Glitter. Taas og tikud nga sandal. Maayong mga libro. Indie Rock. Maanindot nga Panag-uban. Pamilya.Mga Higala.Kahangturan. Libro sa mga Risepe. Maayong pagkaon. Panghimo og Ice cream. Ice cream. Cotton Candy. Kaminyoon.Mga pag-umangkon. Katawa. Mga Handumanan. Pagpanglitrato. Infomercials. Pag-blog. Pag-istorya. Mugbo nga Sentence.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Nag-ampo ko sa Dios aron matabangan kong mahibalo kon ang ebanghelyo, mao ang hingpit nga napahiuling ebanghelyo ni Jesukristo, tinuod. Dihang nahibalo kong tinuod ni, wala koy laing kapilian apan ang pagdawat ug pinaagi niini dunay dako ug sagad lisud nga kausaban … karon, kanunay napanalanginan ko sa akong kamatinud-anon ug ang akong pagpamatuod milambo sukad niana.

Personal nga mga Istorya

Unsa ang imong gibuhat sa pagtabang og lig-on sa imong pamilya ug paghimo niini nga malampuson?

Ako ug akong bana mag-ampo matag buntag ug gabii, ug may tinagsa sab nga pag-ampo. Magtuon sab mi og dungan sa mga kasulatan ug sa tinagsa. Agi’g dugang, mogahin mi og usa ka gabii matag semana sigon sa giawhag sa Simbahan, Lunes sa gabii ug nahibalo nga usahay lisud ang adlawng Lunes, mapuslanon gyud nga ang Lunes mao sab ang among “family home evening”. Manganta mi og himno, magplano alang sa semana, dunay espirituhanong panghunahuna, ug dayon magdula. Gitinguha namo ang kalipay sa usag usa kay sa kaugalingon, magsultihanay mi ug naningkamot sa maayong pagpakabuhi, dili maghinakog, sigon sa gitudlo ni Kristo.

Makaistorya ka ba bahin sa imong bunyag?

Anindot kadto.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Miingon ang mga tawo malipayon ko karon.. kini ang kahayag ni Kristo. Mas mapailubon ko. Mas matinuoron. Mas matinud-anon. Nahibalo ko nga ang tanan nga nia nako, akong pamilya, mga higala, talento, oportunidad, tanan gikan sa Dios. Mosimba ko matag semana sa pagbag-o sa akong saad sa Dios ug paghinumdom kang Jesukristo, akong manluluwas, kon wala siya, ako walay pulos ug walay oportunidad sa paghusto sa akong nangagi o kasamtangang mga sayop. Apan labaw sa tanan, moserbisyo ko sa uban kutob sa mahimo. Dili lang ko Kristiyano kon Dominggo … Kristiyano ko matag adlaw.