mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Colton

  • Colton Soelberg
  • Colton Soelberg
  • Colton Soelberg
  • Colton Soelberg
  • Colton Soelberg
  • Colton Soelberg
  • Colton Soelberg
  • Colton Soelberg

Mahitungod Nako

Usa ko ka bana ug amahan. Kini nga mga tahas namatud-an nga pinakamahagiton ug pinakamagantihon. Ang panahon nga ikauban ang akong pamilya sa katapusan sa semana nagpalinaw sa akong hunahuna. Kon wa koy trabaho o di kauban ang pamilya, magbisiklita ko. Mas ganahan kong mopasaka sa bungtod.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Akong gibati ang kabulahan nga natawo sa akong tinuohan. Giingon, nga gihunahuna gyud nako ang pagpili nga mahimong Mormon. Nahitabo ni mga 20 anyos ko dihang nakita nako nga ang estilo sa akong kinabuhi dili padulong sa pagkamalipayon. Kana nga pagpili nakapahimo nako sa pagsimba kanunay, didto nagsugod kon unsa ako karon.

Personal nga mga Istorya

Sa unsang paagi nga ang imong mga talento ug mga gasa nakapanalangin sa uban?

Kasagaran kita ang instrumento sa tubag sa pag-ampo sa uban. Tanan kita gipanalanginan og mga talento ug gasa ug ang atong kaandam nga mopakigbahin niini sa uban naglig-on kanila ug kanato.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Ganahan kong mosimba matag semana. Kanunay ko kining gipaabut, Sakrament, pagpanganta, Sunday School, Priesthood. Ang kahibalo nga mahitabo kini matag semana naghatag nako og malinawong pagbati. Bulahan kong nagserbisyo sa Sunday School nga naghagit nako nga mangulo ug kanunay nga magkat-on.