mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Clark

  • Clark Wiscombe
  • Clark Wiscombe
  • Clark Wiscombe
  • Clark Wiscombe
  • Clark Wiscombe
  • Clark Wiscombe
  • Clark Wiscombe
  • Clark Wiscombe

Mahitungod Nako

Dili lang kay sa Utah ko nagdako, nagdako sab ko sa probinsya sa Utah. Pag-hiking, pangayam, pangisda, pag-backpack, pag-ski, pag-mountain bike, pagkat-kat, pag-adto sa mga bung-aw tanan may impluwensya sa akong kinabuhi. Ingon ani ra ka-simple … Ganahan ko sa gawas! Ang akong gugma sa gawas milambo og maayo tungod sa akong oportunidad nga makigbahin niini sa akong talagsaong asawa ug mga matahum nga anak. Nalipay kami nga usa kami sa mga nilalang sa Dios, ug nagbugkos kini kanamo isip usa ka pamilya.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Nahugno ako sa edad nga 14 dihang namatay ang akong papa. Tungod kay nagtubo ko sa Simbahan, ang mga pagtulun-an maoy anaa sa akong hunahuna. Sa katapusan miabut ko sa panahon nga kinahanglan kong modesisyon sa akong kinabuhi. Kinahanglan kong masayud kon ang gitudlo kanako bahin sa gingharian sa Dios ug sa mahangturon nga pamilya tinuod ba gayud. Gusto kong mahibalo kon ikauban ba gyud nako ang akong papa ug pamilya sa hangtud. Nasayud ko nga aron makadawat ko og pagpamatuod, kinahanglang buhaton nako ang akong bahin. Sa katapusan sa Basahon ni Mormon, si propeta Moroni mihatag sa hagit. Iyang gihagit ang tanan nga makabaton niini nga libro sa pagbasa, pagpamalandong, ug pag-ampo bahin niini. Misaad Siya nga kon inyong buhaton kini sa tinuoray, makadawat mo og tubag. Dili gyud ko kalimot dihang akong gisulayan ang hagit ni Moroni. Sa edad nga 17 gibasa nako ang Basahon ni Mormon. Apan kini wala lang nako basaha, akong gihunahuna ang maanindot nga mga pagtulun-an sa Manluluwas. Dayon tinuoray kong nag-ampo sa akong Langitnong Amahan. Nangayo ko Kaniya niana nga kumpirmasyon nga ang Basahon ni Mormon tinuod. Dili gyud nako malimtan ang maanindot, mapaubsanong tubag nga miabut. Nahibalo ko nga gihigugma ko sa Langitnong Amahan, ug nahibalo ko nga oo, mahimo nakong ikauban ang akong pamilya sa hangtud. Nasabtan sab nako nga ang kinabuhi dili sayon. Bulahan kaayo ko nga dunay laing kamatuoran nga akong nasabtan niadtong adlawa: Ako adunay Manluluwas. Ang pagpasaylo tinuod; mahitabo kini. Alang kini sa tanan! Misaad ko sa Langitnong Amahan nianang adlawa nga akong buhaton kanunay ang pinakamaayo sa pagtubag sa Iyang tawag sa pagserbisyo. Ang matag adlaw usa ka dakong panalangin, ug akong gibuhat ang tanan nga magpakabuhi sumala sa paagi kon si kinsa ako—usa ka anak sa Langitnong Amahan. Tinuod gayud ang akong pagpamatuod. Akoa kini. Gisubhan ko kini sa kalayo. Nakalipay gayud kini kanako!!

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Daghan ko og maanindot nga oportunidad sa pagserbisyo sa akong kinabuhi. Ang pagtudlo mao kanunay ang akong kalipay. Sulod sa milabayng 10 ka tuig kauban ko sa mga kabatan-onan, tanan gikan sa pagtudlo og mga leksyon sa Sunday School hangtud sa mga panimpalad sa gawas. Milambo ang akong kinabuhi pinaagi niini nga mga batan-on. Sa tinuod sila ang nakatudlo nako labaw pa kay sa akong natudlo kanila. Bag-o lang gihangyo ko nga moserbisyo niadtong sinemana nga nagtudlo sa kabatan-onan ug sa mga hingkod. Ang pinakanindot nga bahin mao ang pag-adto sa lain-laing mga klase ug mobati sa gugma sa atong Langitnong Amahan alang sa tanan Niya nga mga anak. Milambo gayud ang akong kinabuhi. May oportunidad sab ko nga makaserbisyo sa lain-laing komite nga motabang sa mga kalihokan sa Simbahan ug sa kasilinganan sama sa pagluto og barbecue, mga proyekto sa pagserbisyo, panagpundok, ug uban pa.