mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Stella

  • Stella Chu
  • Stella Chu
  • Stella Chu
  • Stella Chu
  • Stella Chu
  • Stella Chu
  • Stella Chu
  • Stella Chu

Mahitungod Nako

Aloha! Taga-Hong Kong Ko “Natawo ko sa China”, nagtubo sa Hong Kong, nag-eskwela sa Estados Unidos, ug karon mibalik sa Hong Kong nagpuyo uban sa akong pamilya ug nagtrabaho. Gimahal ko ang akong kinabuhi, akong pamilya ug mga higala~Kada adlaw usa ka panalangin, ug mapasalamaton ko nga nabuhi! Ganahan ko sa musika, sine, lamiang pagkaon, pag-hike, pagtan-aw sa bitoon, bisan sa kinaiyahan, ug pakig-uban sa akong pamilya ug mga higala.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Tungod kay nakaplagan nako ang kamatuoran ug kalipay nga maoy akong gipangita. Ang gipahiuli nga ebanghelyo ug mga pagtulun-an nakatabang nako sa katuyoan sa kinabuhi, kalinaw sa panimalay ug gugma sa Dios. Ang pagpasakop sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nakatabang nako nga makahibalo sa akong pagkatawo ug personal nga relasyon sa Dios, nga anak ta sa Langitnong Amahan ug Siya dunay plano sa atong kalipay. Ang akong pagpamatuod ug pagsabut sa sagrado nga tahas ug misyon sa atong Manluluwas nga si Jesukristo milambo samtang nagbasa ko sa Biblia ug sa Basahon ni Mormon.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Naningkamot ko sa pagsunod sa ehemplo ni Jesukristo ug sa Iyang mga pagtulun-an sa akong pagpakabuhi. Dili ko perpekto ug daghan pa kaayong usbunon, ug ang Pag-ula ni Kristo naghatag nako og paglaum ug kalig-on sa pag-usab sa di maayo nga kinaiya. Kada adlaw nga pag-ampo, pagtuon sa kasulatan, ug kanunay nga pagbisita sa LDS temple importanting bahin sa akong kinabuhi. Dugang sa pagsimba, motudlo usab ako sa mga doktrina sa ebanghelyo ngadto sa kabatan-onan sa akong dapit sa sayo sa buntag sa semana. Usahay motabang ko pag-organisar og mga kalihokan alang sa single nga mga miyembro, ug motabang sa ubang mga proyekto sa pagsebrisyo. Naningkamot ko sa paggamit sa mga baruganan sa ebanghelyo diha sa balay ug sa trabahoan.