mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Christian

  • Christian Vuissa
  • Christian Vuissa
  • Christian Vuissa
  • Christian Vuissa
  • Christian Vuissa
  • Christian Vuissa
  • Christian Vuissa
  • Christian Vuissa

Mahitungod Nako

Daghan sa akong ganahan mao ang creative arts. Tingali mao ni hinungdan nga nahimo kong usa ka tighimo og salida. Kasaysayan, musika, potograpiya, architecture—kining tanan mga tabang sa paghimo og sugilanon pinaagi sa salida. Ang libre nakong panahon nagkaanam og kalimitado sa milabayng pipila ka tuig. Pag-mountain biking, ug paglakaw-lakaw nagpa-relaks nako ug mopabalik sa akong kalagsik. Uban sa tulo ka anak, malingaw ko sa kanunayng pakigkuyog kanila. Kasagaran manan-aw mi og sine o mangaon sa gawas. Ang edukasyon usa ka talagsaong gasa sa atong panahon. Nagpasalamat kaayo ko nga dunay oportunidad nga makaeskwela sa USA ug nakakuha og bachelor ug master’s degree. Kon ako lang ang pabut-on, moeskwela ko og balik sa umaabut.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Daghan kog nakita nga katahum, kamatuoran, ug kahayag sa mga pagtulun-an ni Kristo sigon sa gitudlo sa akong Simbahan: nga ang Dios mao ang atong Langitnong Amahan, kinsa naghunahuna gayud sa atong kalamboan, nga kita sa tinagsa magiyahan sa Dios pinaagi sa espirituhanong mga kasinatian, nga kita makasabut sa katuyoan niining kinabuhia ug makita kini gikan sa usa ka mahangturong panglantaw, ug nga kita nakadawat sa gasa ug pagdapit gikan ni Jesukristo aron ugma damlag makabalik kita sa atong langitnong panimalay. Ang mga kapanguhaan ug kaanindot sa akong relihiyon nakaagni ug nakadasig kanako.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Mipasakop ko sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa edad nga 22 uban sa dakong tinguha nga makaserbisyo sa Dios ug sa akong isigkatawo. Sa edad nga 24 boluntaryo kong miserbisyo og full-time nga misyon sa Germany sa pagtabang sa uban nga mas maduol sa mga pagtulun-an ni Kristo ug mapamalandungan ang katuyoan niini nga kinabuhi. Kini nga espesyal nga pag-focus sa espirituhanong mga butang usa ka talagsaong kasinatian alang kanako. Akong nakat-unan nga ang inadlawng pag-ampo ug pagtuon sa kasulatan maghatag kaninyo og kalinaw, butang nga lisud kaayong makit-an niining kanunayng nagdali nga kalibutan karon. Karon kini nga kalinaw sa kahiladman akong makaplagan kon ako magtuon gayud sa espirituhanong mga mensahe sa akong Tiglalang. Agig dugang, gipaningkamutan nako nga sa akong mga salida akong mahulagway ug ikapakita ang pagka-espirituhanon sa inadlawng pagpakabuhi. Kini nga matang sa buhat sa kasagaran usa ka kasinatian nga espirituhanon kaayo.