mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Christian

  • Christian Bolt
  • Christian Bolt
  • Christian Bolt
  • Christian Bolt
  • Christian Bolt
  • Christian Bolt
  • Christian Bolt
  • Christian Bolt

Mahitungod Nako

Nagtuon ko og visual arts sa Italy ug nagtrabaho sa international art market. Usa ka pribilehiyo nga ako makahimo sa akong hilig ug personal nga mga interes sa akong negosyo. Ang kinabuhi sa kabukiran makadasig, ug ang mga nilalang sa Dios mga talagsaong magtutudlo. Uban sa pinangga nakong asawa, tulo ang akong anak, importante kaayong bahin sa akong kinabuhi.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Sa tibuok nakong kinabuhi akong nasabtan kon unsa ako kabulahan nga makatagamtam sa pribelihiyo nga magdako gikan sa usa ka pamilya diin ang mga baruganan sa ebanghelyo ni Jesukristo gitudlo na sa bata pa ko. Ang mahigugmaong mga ginikanan mitudlo nako sa bata pa ko sa pagtuman sa Dios sa akong kinabuhi. Apan kinahanglan nga makakat-on ko sa paghimo niana sa akong kaugalingon. Miyembro ko sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw tungod kay kinasingkasing nakong gibati nga nagsubay ko sa dalan nga maghatod kanako balik sa akong Langitnong Amahan. Ang mga pagtulun-an ni Jesukristo naghimo nakong gawasnon. Milig-on kini sa akong pagkatawo ug sa akong pagsalig sa kaugalingon.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Ang akong pagkamiyembro sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw naghatag nako og dakong kalipay. Uban sa mga hagit sa kinabuhi, ang pagpaambit ngadto sa uban sa Kristohanong paagi sa pagpakabuhi usa ka talagsaong tinubdan sa gahum. Samtang nagkadugay ko sa kalibutan, mas nagkadugang ang akong panabut nga ang akong relasyon sa Dios dunay suod nga koneksyon sa akong pakigrelasyon sa akong isigkatawo. Ug mao nga nalipay kong makaserbsiyo sa akong isigkatawo ug masayud og daghan bahin sa akong kaugalingon. Ang kinabuhi inubanan sa pagtuo kang Jesukristo usa ka kinabuhi nga puno sa paglaum ug kalipay.