mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Chris

  • Chris Carlson
  • Chris Carlson
  • Chris Carlson
  • Chris Carlson
  • Chris Carlson
  • Chris Carlson
  • Chris Carlson
  • Chris Carlson

Mahitungod Nako

Bana ko sa talagsaong asawa. Amahan sa duha ka lagsik nga lalaki. Nagtrabaho ko sa Library of Congress. Ganahan ko nga magbisiklita ug sa photography!

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Usa ko ka Mormon kay mituo ko nga ang mga baruganan nga gitudlo sa simbahan tinuod ug husto. Mituo ko kang Jesukristo ug mituo nga ang Mormon nga Simbahan Iya nga Simbahan sa Yuta karon.

Personal nga mga Istorya

Sa unsang paagi nga ang pagtambong sa mga tulumanon sa Simbahan makatabang kaninyo?

Mosimba ko kada semana. Ang pinakaimportanting tulumanon nga akong tambongan gitawag og Miting sa Sakrament. Miting kini diin moambit mi sa pan ug tubig agi’g paghinumdom ni Jesukristo ug magbag-o sa sagradong pakigsaad nga among gihimo sa Dios. May mga mamunulong usab nga mopakigbahin og mga mensahe mahitungod sa ebanghelyo. Ang miting sa sakrament naghatag nako og oportunidad sa pagpamalandong sa mga butang nga importante kaayo nako sama sa akong relasyon sa Dios ug akong tahas isip Amahan ug Bana. Bation nako nga nabag-o akong kalagsik human sa pagsimba. Kasagaran mobati ko sa Espiritu atol sa Miting sa Sakrament. Usahay, samtang moambit ko sa sakrament, may mosulod sa akong hunhauna nga ingon og direkta nga gikan sa Dios sa mga butang nga angay nakong buhaton.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Naningkamot kong magpakabuhi sa akong pagtuo pinaagi sa kamabination, kamanggihatagon, ug serbisyo. Naningkamot kong mahimong ehemplo sa limpyo nga pagpakabuhi ug taas nga sumbanang moral. Usahay mapakyas ko sa uban apan naningkamot kong magpadayon. Ang pagkamaayong bana ug amahan sa akong asawa ug mga anak pinakaimportante nako. Mituo ko nga ang pinakaimportanting buhat nga akong mabuhat anaa sa mga bongbong sa kaugalingon nakong panimalay. Unta akong masilsil kana nga kinaiya ngadto sa akong mga anak nga gisilsil sa akong ginikanan ngari nako. Ang akong pagtuo maoy angkla sa tanang aspeto sa akong kinabuhi. Dili ko sigurado unsa kaha ang akong kinabuhi kon wala ang akong pagtuo sa Dios ug ang iyang plano kanato.