mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Chip

  • Chip White
  • Chip White
  • Chip White
  • Chip White
  • Chip White
  • Chip White
  • Chip White
  • Chip White

Mahitungod Nako

Bana sa talagsaong babaye, amahan sa duha ka tin-edyer nga lalaki, ang usa nagmisyon, ug ang nakadismaya sa akong pamilya, GANAHAN KAAYO ko sa Nascar, PASPAS Jeff Gordon !!! Apil na ko sa mga serbisyo sa emerhensya sukad 16 ko, nagserbisyo isip bolunter nga bombero, attendant sa ambulansya ug karon Opisyal sa Police sulod sa 23 ka tuig. Ganahan ko sa kahinam sa pag-adto sa lisud nga mga kahimtang ug pagpahapsay ( kadaghanan gihimo sa Mormon nga Simbahan sa kinabuhi sa mga tawo ).

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Sukad sa gamay pa ko, ang pagsimba dili nako prayoridad ug padayon kana hangtud nahingkod ko. Unom ka tuig ang milabay, ang akong kamagulangan, sa edad nga 14 natulog sa balay sa iyang higala Sabado sa gabii, ug gidapit nga mosimba uban sa pamilya pagka-ugma. Sa pag-uli sa among anak Dominggo sa hapon nalipay kaayo siya apan dili tungod sa pagkatulog uban sa iyang higala, kon dili sa kasinatian niya sa simbahan. Naghinam-hinam siyang mosimba sa sunod Dominggo, ug padayong nagsimba kuyog sa pamilya sa iyang higala sulod sa daghang semana. Nianang panahona, nakita sa manghod ang iyang kausaban ug mihangyo kon makasimba ba sab siya. Ako ug akong asawa naghunahuna kon unsay anaa niini nga Simbahan, ug mibati nga kinahanglan mangadto ming tanan, apan gahi ko ug nagpabilin sa balay. Human sa pipila ka bulan nakita nako ang talagsaong kausaban sa akong pamilya, gisultihan ko nila sa ilang nindot nga pagbati samtang naa sila sa simbahan ug kini tinuod nga simbahan. Mao nga nakahukom ko nga mosimba ug maniid bahin sa gihisgutan sa akong pamilya. Sa unang Dominggo nakong pagsimba miadto ko nga negatibo ang hunahuna, apan unya namatikdan nako ang kalainan. Dayon, ang negatibong mga pagbati napulihan og kalinaw ug kasiguroan sa matag Dominggo human niadto. Padayong milambo ang maong pagbati ug di ko kahulagway kon unsa ang kinabuhi kon wala ang Simbahan. Dili mapahayag sa pulong ang epekto sa Simbahan ug pagtuo nga naangkon sa akong pamilya. Ang Simbahan nahimong sentro namong tanan, sa among panimuyo, gugma, serbisyo, ug pag-atubang sa dagko ug gagmayng hagit sa inadlawng pagpakabuhi.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Ang pasalig mao gayud ang buot ipasabut niini, dili tungod kay wala ko mopasalig sa akong asawa ug pamilya kaniadto, apan karon giapil na nako sila ug ang Dios. Ang pasalig makahuluganon kaayo kanako, nga karon naggiya sa akong kinabuhi, ug sa hut-ong sa mga mithi nga akong gisunod matag adlaw. Karon kon mohimo ko’g mga desisyon mas sayon kini kon ipasikad nako sa akong pasalig ug sa mga mithi ug sumbanan nga akong gihimo ug gisunod.