mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Chance

  • Chance Clarkson
  • Chance Clarkson
  • Chance Clarkson
  • Chance Clarkson
  • Chance Clarkson
  • Chance Clarkson
  • Chance Clarkson
  • Chance Clarkson

Mahitungod Nako

Usa ko ka amahan ug bana. Gikan ko sa dakong pamilya nga may 8 ka igsoon. Katapusan na nako ni nga semester sa kolehiyo ug mogradwar ko sa small business and communications. Kontraktor ko sa landscaping ug ganahan ko sa hagit nga magdesinyo og bag-ong mga nataran. Hilig ko outdoors o mga kalihokan sa gawas sa balay, pagpangayam ug pangisda. Malingaw ko og sports, wakeboarding ug snowboarding. Ganahan ko sa akong pagkaminyo ug pagka-papa.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Nagtubo ko nga miyembro sa simbahan, bisan pa may istorya gihapon ko sa akong pagkakabig. Ang ebanghelyo ni Jesukristo usa ka butang nga angayang makat-unan sa matag tawo bahin sa ilang kaugalingon. Kanunay may pagtuo ko sa simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, apan sa akong pagka-18 anyos pa ko nakahukom nga kinahanglan kong mag-ampo sa Ginoo aron mahibalo kon kini ba ang tinuod niyang simbahan. Nakadawat ko og tubag sama sa katinuod sa kinabuhi ug kumpirmasyon nga kini lang ang matuod ug buhi nga simbahan. Nianang higayona, nahibalo kong dili gyud ko mag-inusara. Wala gyud ko magduhaduha nga ang Dios nahigugma kanato ug si Jesukristo misakripisyo sa iyang kinabuhi alang kanato, aron matubos ta pinaagi kaniya. Kon wala ko mamiyembro niini nga simbahan, tingali mahisalaag ko ug walay kasiguroan nga magkauban ang akong pamilya sa hangtud. Walay mas dakong kalipay kay sa usa ka pamilya. Ang Dios makigsulti gihapon sa iyang mga anak karon, ang kinahanglan lang natong buhaton mao ang pagpangamuyo ug pagpaminaw.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Sa akong hunahuna ang pinakamaayong paagi sa pagsunod sa imong tinuohan mao ang pagka-ehemplo ug pagserbisyo. Importante nga magmatinuoron ko sa akong pakig-uban sa ubang tawo. Sa akong panarbaho, dili ni kanunay ang pinakalimpyo, mao nga naningkamot kong mogamit og limpyong pinulongan ug padayon sa akong moral ug gituohan. Dunay nakabantay nga dili ko mogamit og ngil-ad nga pulong ug kini akong oportunidad nga makapaambit sa akong gituohan, relihiyon ug nganong dili ko mohimo niini. Kay lig-on ang akong kombiksyon sa akong tinuohan, ang paggiya pinaagi sa ehemplo maoy akong paagi sa pagsunod sa akong tinuohan.