mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Cassandra

  • Cassandra Barney
  • Cassandra Barney
  • Cassandra Barney
  • Cassandra Barney
  • Cassandra Barney
  • Cassandra Barney

Mahitungod Nako

Ako si Cassandra. Ang akong bana nga si Dan ug ako nag-amuma og tulo ka anak, hardin, ug medyo gamay nga langas sa among panimalay. Ang akong trabaho maghimo og art, ug maoy akong kalingawan. Gusto sab kong mosayaw diha dayon ug manahi, ug daw kulangon ang akong oras aron mahimo ang tanan nga akong gusto.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Ang pagka-Mormon naghatag nako og lahing panglantaw sa pagpakabuhi ug pakig-uban sa uban. Nakapaklaro ni nako sa akong panglantaw sa kinabuhi, sa mga hagit ug kalampusan, ug makat-on pinaagi sa pag-analisar sa tanan. Nahibalo sab kong wa ko mag-inusara, nga nahigugma nako ang Dios ug motubag sa akong pag-ampo; gusto Siya nga malipay ko. Mas malipayon ko nga nagpakabuhi sa akong pagtuo isip usa ka Mormon.

Personal nga mga Istorya

Sa unsa nga paagi kita makapalambo og mas dako nga kahusay sa atong mga panimalay?

Matag gabii modalikyat ko sa kwarto sa mga bata aron andamon sila ug mohunghong ko, “maayong pagkatulog.” Nahinumdom ko nga usa ka gabii nakalitan ko sa dakong kalamboan sa akong kamagulangan. Naghunahuna ko sa kapaspas sa panahon ug sa daghan pa unta nakong itudlo kaniya. Kadtong gabhiona usa ka dakong kausaban alang nako. Nausab ang akong kinaiya ngadto kaniya ug sa duha nako ka anak samtang akong naamguhan nga ang matag adlaw usa ka oportunidad sa paghigugma nila, pagtudlo ug pagkat-on gikan nila. Ang pasalamat nga gibati tungod kay ako ang ilang mama, karon ug sa kahangturan, nakapagaan bisan sa pinakalisud nga panahon.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Bulahan kaayo ko nga nahimong artist kay dili lang nako mabuhat ang akong ganahan, ug makatrabaho uban sa akong pamilya, usahay may oportunidad sab kong modasig sa uban. Sa kinatibuk-an, tumong kana nga padayon nakong gibuhat samtang mag-paint ko. Gusto kong mopaambit sa uban sa akong nakat-unan, ug nasinati. Nagserbisyo ko isip Compassionate Service Leader sa akong gisimbahan. Akong responsibilidad nga kon may manginahanglan, may masakiton ug nagkinahanglan og pagkaon o bisan unsang tabang, maningkamot kong mahatag kini. Daghang miyembero sa simbahan nakatabang sa daghang pamaagi. Kon duna koy problema kanindot hunahunaon nga daghan kaayong tawo ang andam kaayong motabang ug moserbisyo. Pagkatam-is niini, kainit sa pagbati nga mahibalong dunay daghan nga naningkamot gayud sa pagkamaayo ug nahibalo nga ako maatiman usab kon ako nanginahanglan.