mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Byron

  • Byron Elton
  • Byron Elton
  • Byron Elton
  • Byron Elton
  • Byron Elton
  • Byron Elton
  • Byron Elton

Mahitungod Nako

Usa ko ka bana, amahan ug apohan. Ganahang mokanta, magluto ug mokaon og utan, magdula og ultimate frisbee, tennis ug moadto sa baybayon kanunay kon mahimo.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Nakapalipay ni nako. Ang pagsunod sa mga baruganan sa ebanghelyo nakapahimo nakong mas maayong tawo, bana, amahan ug higala. Nahibalo ko diin ko gikan, sa katuyoan sa akong kinabuhi dinhi ug unsa ang kinabuhi human sa kamatayon. Tungod sa akong relihiyon, nahibaloan nako kinsa ko ug ang Dios nahigugma nako ug gusto nga magmalipayon ko.

Personal nga mga Istorya

Makaistorya ka ba bahin sa imong bunyag?

Otso anyos ko didto sa Edmonton, Alberta, Canada. Gibunyagan ug gikumpirmahan ko ni papa isip miyembro sa simbahan. Nag-snow ug tugnaw sa gawas apan ang pagtapad ni papa nga naggunit nako, akong gibati ang kainit, kasigurado ug gugma nga kadto pa nako gibati. Namatay siya sa miaging tulo ka tuig apan mopiyong ko ug sa gihapon mabati ang iyang paggunit sa gamay nakong kamot.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Naa kini sa kanta nga akong nakat-unan sa bata pa ko … “Maninguha kong mahimong; Mahisama kang Jesus. Sama’s Iyang paghigugma sa buhat ug sa sulti. Kon tintalon ko nga sayop pilion, Apan naminaw ko sa Espiritung naghunghong, Higugmaon ta ang usag usa. Ang kaayo atong ipakita. Pagbinuotan sa buhat ug sulti, Kay sugo man Niya kini. Higugmaon ang silingan; Higala ko silbihan. Kalipay kong paabuton ang pagbalik ni Jesus. Ako mangandam sa kaugalingon. Ug unya naghunghong ang Espiritu nag-ingon nga: Higugmaon ta ang usag usa. Ang kaayo atong ipakita. Pagbinuotan sa buhat ug sulti, Kay sugo man Niya kini.”