mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Al

  • Al & Lisa Burns
  • Al & Lisa Burns
  • Al & Lisa Burns
  • Al & Lisa Burns
  • Al & Lisa Burns
  • Al & Lisa Burns
  • Al & Lisa Burns
  • Al & Lisa Burns

Mahitungod Nako

Nagtubo ko sa northern Utah sa pamilya nga may walo ka anak. Sa edad nga 12 nakasugakod ko sa pakigbugno sa kanser nga miusab sa akong kinabuhi. Dayon nakaserbisyo ko og misyon sa LDS nga Simbahan sa Paris, France, sulod sa duha ka tuig. Sa akong pag-uli akong giminyoan ang babaye nga akong gipangandoy, si Lisa, kinsa maoy akong gihigugma hangtud karon. Iyang gilahutay ang daghang tuig sa akong panarbaho isip pyrotechnician ug pagka-estudyante, tukma nga 10 ka tuig. Niana nakaanak mi og upat ug nagsagop og duha, nagpuyo niining talagsaong nasud, ug nagpakabuhi sa mga panimpalad sa kinabuhi. Nagpuyo mi karon sa gamayng lungsod sa Texas diin ako ang lokal nga pediatric dentist ug ang akong asawa tag-iya og dance studio ug mitabang sa akong trabaho. Bag-o lang ming misagop sa ikapitong anak ug naghunahuna kon unsa ang mas busy nga kinabuhi. Ganahan ko sa Nebraska football, pagpangisda, ug mga pabuto ug pagpakig-uban sa akong pamilya ug asawa. Dili ko perpekto, apan naningkamot kutob sa akong mahimo. Ang Dios mipanalangin gayud kanamo.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Usa ko ka Mormon kay pinakauna duna koy dakong kombiksyon nga si Jesukristo akong Manluluwas. Pinaagi sa Iyang ehemplo ug sakripisyo, mas momaayo ang akong kinabuhi ug ang kinabuhi sa uban ug pun-on ang akong kinabuhi sa kalipay, bisan taliwala sa grabing mga kasub-anan. Pinaagi sa dili kapugngan nga mga saad ug pagtulun-an nga naa sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mas naduol ko sa Dios ug sa Iyang mga pamaagi ug nagdala sa mga saad sa talagsaong kalipay sa akong kinabuhi. Usa ko ka Mormon kay duna koy dakong kombiksyon nga ang Basahon ni Mormon pulong sa Dios. Kadaghan na nako nabasa kining basahon ug nahibalo nga nakasulat dinhi ang ebanghelyo ni Jesukristo. Nahibalo sab ko nga kadtong mobasa niini nga libro makapangutana sa Dios uban sa pagtuo aron ipakita diha kanila ang samang tubag nga akong nadawat, nga kini tinuod. Aduna sab koy dakong kombiksyon kang Joseph Smith, kinsa mitabang sa pagpahiuli sa tinuod nga Simbahan ni Kristo ug mitabang sa Dios nga moabut kanato ang Basahon ni Mormon. Aduna koy pagbati gikan sa Dios nga mipamatuod niini sa walay pagduha-duha sa akong hunahuna. Nahibalo ko nga wala kita pasagdi sa Dios sa pagpaningkamot ug pagpakabuhinga kita ra. Mituo ako nga ang Dios mipadala og mga propeta nga mogiya sa Iyang katawhan. Kini Iyang gibuhat sa karaang panahon ug nagpadayon hangtud karon. Nahibalo ko nga ang Dios mitawag og tawo nga moserbisyo isip Iyang propeta sa atong panahon. Gikan ni Joseph Smith hangtud sa atong propeta karon, nga si Thomas Monson, wala akoy pagduhaduha nga ang Dios naggiya sa Iyang Simbahan pinaagi sa propeta ug mga apostoles. Aduna koy dako ug malungtaron nga pagsaksi niini nga kamatuoran. Sa katapusan, usa ko ka Mormon tungod sa kinabuhi nga gitudlo niini kanako ug sa mga saad nga ikauban ang akong pamilya sa hangtud, dili lang niining kinabuhia, nga kini moabut pinaagi sa pagsunod sa mga sugo sa Dios. Sa Simbahan lamang kini nga mga saad matinuod. Ang gahum sa pagbugkos sa mga pamilya nga magkauban sa hangtud nia dinhi ug nagdala og talagsaong kalipay sa akong kinabuhi. Usa ko ka Mormon human magpuyo og tibuok kinabuhi nga kasinatian nga nag-ingon nako nga naa ko sa hustong dapit. Gisultihan ako sa Dios ug Siya dunay talagsaong mga butang nga giandam alang nako kon magpakabuhi ko sumala sa unsay Iyang gusto.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Gisunod nako ang akong tinuohan sa daghang pamaagi. Ania ang pipila niini. Gihigugma ni Kristo ang gagmayng bata ug mitudlo nga kita magmahisama kanila. Niini nga rason akong gipalibutan ang akong kinabuhi, pinaagi sa akong trabaho ug kinabuhi sa panimalay, uban sa mga bata. Mga talagsaon silang ehemplo ngari nako, ug bulahan kaayo ko nga makagahin sa akong mga adlaw nga magtan-aw sa kalibutan sama sa ilang pagtan-aw niini. Bisan sa trabaho man, diin makakita ko og gatusan ka mga bata sa usa ka adlaw, o sa balay uban sa akong pito ka anak, ang akong kinabuhi usa ka malipayong dapit nga gilibutan sa mga bata. Akong nakita nganong ganahan si Kristo nga Siya palibutan sa mga bata. Ang pagpahinungod sa akong kinabuhi sa pagtabang sa mga bata naghatag og tinuod nga kahulugan sa katuyoan sa kinabuhi. Usa ko ka pediatric dentist. Di kaayo ko kahibalo og accounting, apan miingon ang Dios nga mahimo Niya ang paglig-on sa huyang nga mga butang. Sa lokal nakong Simbahan nagserbisyo ko isip clerk ug accountant sa akong kongregasyon. Iya kong gitabangan ug gitudloan nga makakat-on og bag-ong butang. Ang tanang serbisyo sa among Simbahan gihimo nga walay sweldo, ug ang paghatag sa akong panahon ngadto sa Dios ug ang pagbantay Kaniya nga mitabang kanako usa ka tinuod nga panalangin. Nagpakabuhi sab ko sumala sa akong gituohan pinaagi sa paghimong kabahin sa akong inadlawng kinabuhi sa unsay gitudlo sa akong relihiyon. Gitudloan ako niini nga mahimong kugihan. Gitudloan ako niini nga mahimong matinuoron. Gitudloan ako niini nga ang tanang anak sa Dios patas ra ug kinahanglang tagdon nga parehas. Gitudloan ako niini nga magkat-on kanunay. Gitudloan ako niini nga maningkamot ug mohimog kalainan sa kinabuhi sa mga tawo. Gitudloan ako niini sa pagpakigbahin sa unsay gihatag sa Dios kanako. Gitudloan ako niini nga kinahanglan kang maningkamot sa pagpuyo og maayong kinabuhi kon gusto ka og kalipay. Nagpakabuhi ko sumala sa akong gituohan pinaagi sa pagpaningkamot sa paghimo sa samang butang nga gipaningkamutan natong tanan nga makab-ot: kalipay. Ang uban mopili sa popular nga mga paagi alang sa dali ra nga katumanan o mopili sa sayon nga dalan tungod sa saad sa kahinam o ganti. Ang uban mopili sa dalan nga ingon og makatarunganon o naandan. Hinoon, nagpakabuhi ko sumala sa akong gituohan pinaagi sa pagpili sa pamaagi sa Dios ug sa kahibalo nga Siya gusto nga magmalipayon ako. Tungod niana kanunay kong magpahiyom matag adlaw, kay nahibalo man ko sa plano sa Dios alang nako.