mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Bruce

  • Bruce Summerhays
  • Bruce Summerhays
  • Bruce Summerhays
  • Bruce Summerhays
  • Bruce Summerhays
  • Bruce Summerhays
  • Bruce Summerhays
  • Bruce Summerhays

Mahitungod Nako

Usa ko ka amahan sa 8 ka anak ug apohan sa 34. Nagserbisyo ko isip Mission President sa Florida Tampa Mission. Ganahan ko og musika, sports, mobasa sa mga kasulatan, mag-exercise ug tingali makaingon mo nga ganahan ko sa kinabuhi. Duna koy dakong pagpamatuod sa Mormon nga Simbahan.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Usa ko ka Mormon kay nakadawat ko og papamatuod nga ang Gipahiuli nga Ebanghelyo ni Jesukristo tinuod. Ganahan ko sa Basahon ni Mormon kay nagpamatuod kini kang Kristo ug sa Iyang maulaon nga sakripisyo alang nato. Usa ko ka Mormon tungod kay nahibalo kong si Joseph Smith nakakita sa Amahan ug sa Anak ug siya usa ka propeta nga tinawag sa Dios.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Gisunod nako ang akong gituohan pinaagi sa pagbinuotan. Nag-ampo ko sa Langitnong Amahan matag adlaw nga giyahan ko pinaagi sa Espiritu Santo sa pag-alagad Kaniya ug pagdasig sa akong isigkatawo. Nagmisyon ko aron motabang sa uban nga makakaplag sa kamatuoran