mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Brian

  • Brian Going
  • Brian Going
  • Brian Going
  • Brian Going
  • Brian Going
  • Brian Going
  • Brian Going
  • Brian Going

Mahitungod Nako

Nagdako ko sa umahan sa Maromaku Valley, nga gipuy-an sa among Lolo sayo sa mga katuigan sa 1800. Mihukom kong moundang sa high school human sa 2 ka tuig ug motabang sa umahan sa pamilya samtang nagmisyon akong ginikanan. Tiggatas ko og mga baka ug nanguma kauban sa akong mga ig-agaw sa mga katuigan dayon mihukom nga molahi na og trabaho. Midula ko og rugby sa bantugang team nga New Zealand Maoris ug sa Junior All Blacks. Nakadula kog kapin sa 100 ka first class nga dula sa kapin sa 12 ka tuig niadtong mga 1970 ug dayon nagkaedaran na ug daling maangol. Busa, nag-focus ko sa pag-coach. Nakatagamtam ko sa daghang kalampusan ug kalipay niini ug mihukom nga mangita og laing opotunidad sa gawas sa nasud. Mibalhin ko sa U.S. sulod sa daghang tuig ug mitrabaho isip rugby coach sa San Francisco ug Aspen. Nagmalampuson mi ug nakadaog sa kompetisyon sa USA superleague sa 6 ka nagsunod-nga tuig ug lapas pa. Sa dili tingdula miadto ko sa Wales aron mag-coach ug nakatabang sa pagka-champion didto. Karon nia na sad ko sa new Zealand ug nag-coach na usab sa among lokal nga rugby team apan gusto na kong moundang sa pag-coach. Ang lain nakong hilig mao ang pag-dive ug pagpangisda. Karon kahigayon na ko pagtan-aw sa akong 7 ka apo nga motubo ug molambo. Ang kalingawan gyud nako ron mao ang maanaa sa akong pamilya ug maglingaw sa dagat atol sa ting-init ug makig-istorya sa daan nakong mga higala sa eskwelahan sa matahum nga palibut dinhi sa Amihanan.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Natawo ko nga Mormon, akong mga ginikanan Mormons. Ug sundon ko kini hangtud sa katapusan! Kini ang naglig-on sa akong kinabuhi ug nagpasalamat nga ang akong mga anak ug ilang pamilya aktibo sa lainlaing kalihokan sa simbahan.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Gisunod nako ang akong tinuohan pinaagi sa pagkamaayong ehemplo, ilabi na sa sports. Gibalaan nako ang Adlawng Igpapahulay Wala gyud ko moinom og makahubog o makasigarilyo. Naningkamot kong mamaayong ehemplo sa akong mga anak ug mga apo.