mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Brian

  • Brian Kershinik
  • Brian Kershinik
  • Brian Kershinik
  • Brian Kershinik
  • Brian Kershinik
  • Brian Kershinik
  • Brian Kershinik
  • Brian Kershinik

Mahitungod Nako

Usa ko ka painter. Kadaghanan mag-paint ko og mga tawo dili mga litrato. Mga painting kini nga mas pina-style bahin sa kinaiyahan sa tawo. Gimahal ko akong pamilya, trabaho, musika ug biyahe. Ganahan ko og mga iro. Hilig ko og pagkaon (ilabi na Thai-- Nagpuyo ko sa Bangkok sa bata pa sulod sa lima ka tuig). May buotan kong mga higala. Dili ko dali nga ikauban, apan mapinanggaon ko ug gipangga sa akong pamilya ug mga higala. Nindot kana nga butang.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Bisan og daghan ko’g nakit-an nga matahum ug matuod sa tinuohan nga akong gisuta, akong nahibaloan nga dunay partikular ug importanting buluhaton diha sa buhat sa pagtubos nga nagpadayon diha sa mga kamot sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ubos sa pagdumala sa Dios. Bisan og ang Simbahan ug ang mga miyembro dili perpekto, kombinsido ko nga kini nga buhat matuod ug gikinahanglan, ug ako gitawag ug nalipay nga nakaapil ini. Nagtuo ko nga si Jesus nagdumala niini nga buhat sa klaro ug aktibong paagi ug ako nakaila Kaniya ug mibati sa Iyang impluwensya samtang aktibong mosunod sa Iyang serbisyo, kasulatan ug mga ordinansa.

Personal nga mga Istorya

Unsa nga mga panalangin ang miabut pinaagi sa imong hugot nga pagtuo kang Jesukristo?

Nagtuo ko ni Jesukristo, nga Siya, pinaagi sa iyang kinabuhi ug pag-ula mihatag nako og mas buhong nga kinabuhi dinhi sa kalibutan ug kinabuhing dayon sa kalibutang moabut diin gikinahanglan ug magamit ko ug hilabihan ang akong kalipay. Ang pagtuo niini nga mga kamatuoran, ug ang akong dili hingpit nga panabut sa Iyang pag-antus para nako ug nimo sa Pag-ula, nakadasig nako sa paghimo og maayo, mahimong mas maayo, pag-apil sa Iyang buluhaton sa paghigugma ug pagserbisyo sa uban kutob sa akong mahimo, ug pag-apil sa buhat sa pagtanyag sa Iyang gihalad nga pagtubos. Kini nga pagtuo midasig kanako sa pagkahimong mas maayong bana, amahan ug higala. Taas pa ang akong latason sa matag kategoriya, apan masaligon ko sa Iyang grasya ug gahum, ug sa Iyang kahimuot sa kamaayo ug sa Iyang pagsalig kanako.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Ang pagtuo mao ang pagpakabuhi. Kon ang pagtuo dili moresulta sa buhat, nan, dili na mao. Manghinaut ko nga ang akong pagtuo modala ngadto sa paghimo; pagtrabaho, pagdula, kahimuot ug sa ordinaryong mga tahas sa kinabuhi, sa pagsimba, sa mga butang nga puno sa tumong (pag-ampo, pagkanta, pagtuon, pagpamalandong) ingon man ang mga sulagma, wala damha (ang kalit nga pagkaluwas gikan sa peligro o pagdaut sa uban, o pagmatngon kon unsa katahum ang butang o ang usa ka tawo, o kalit nga pagkamatikod nga nag-agad ko sa kaugalingon nakong hiyas o intensyon diin ako nalakip sa butang nga maoy tuyo sa Dios). Sa akong pagtuo ang unang matang sa pagsimba nag-andam nako aron makasinati ug makamatikod sa ikaduhang matang.