mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Bev Gosling

  • Bev Gosling
  • Bev Gosling
  • Bev Gosling
  • Bev Gosling
  • Bev Gosling
  • Bev Gosling
  • Bev Gosling
  • Bev Gosling

Mahitungod Nako

Mananaog ko nga home designer sa pagdesinyo og Custom ug Ginagmayng balay. Nakadesinyo ko og 3 ka subdivision, dul-an sa 100 ka custom nga balay ingon man pagpagpanindot sa sobra sa 600 ka mga balay. Nakatukod ko og duha ka balay sa barangay alang sa akong pamilya sa milabayng unom ka tuig. Karon namuyo mi sa Century Victorian home nga natukod pagka-1894. Asawa ko ug inahan. Hingkod na ang akong mga anak ug nagkinaugalingon na sila, duna nay pamilya. Sagol-sagol mi nga pamilya ug nagkadaghan samtang nanganak ang akong tulo ka anak. Di ko katuo nga hapit na ko mahimong lola. Sakop ko sa konseho sa Association of Architectural Technologists nga may 1,300 ka sakop. Accredited ko nga Architectural Technologist, kwalipikado alang sa residential ug dagkong building. Ang daghang tuig nga kasinatian nakapahimo nakong magdesinyo og lain-laing proyekto; residential, komersyal ug panggobyerno. Part time kong nagtudlo sa College, sa Youth Apprenticeship Program sa mga estudyante nga nagtinguhang mahimong electrician. Nakatudlo ko sa “History of Architecture” ug “CADD Applications”. Ganahan ko sa akong trabaho ug sa pakigtrabaho sa uban.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Mormon na ko sa tibuok kinabuhi. Nagtubo ko nga Mormon sa Montreal, Quebec. Sa eskwelahan ako ra ug ang akong igsoon ang miyembro sa simbahan. Nakakat-on ko sa lig-ong mga baruganan sa ebanghelyo ug nakaangkon og moral nga batasan pinaagi niini. Nahigugma ko sa akong Manluluwas, si Jesukristo. Ang kinabuhi dili sayon apan kon may pagtuo ka sa Dios ug makaila Kaniya isip mahigugmaong Langitnong Amahan mas sayon atubangon ang kinabuhi ug mas malipayon. Uban sa nagkatigulang nga ginikanan ug mga anak nga nagkaugalingon na, importante gayud ang kahibalo nga may plano ang Dios alang sa tanan.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Apil ko sa lain-laing kalihokan. Sa simbahan nagtrabaho ko sa mga programa sa Kabatan-onan ug malingaw sa pagtrabaho sa Young Women. Kasamtangan kong naa sa Nursery sa nanag-edad og 18 ka bulan - 3 ka tuig, 16 sila kabuok! Mokanta sab ko sa choir ug ganahan og musika! Busy kaayo ko samtang nag-atiman ko sa mga kliyente sa pagtukod o pagpanindot sa ilang balay ug mga negosyo ug matuman ang ilang damgo, ug magtudlo sa college, ug magtudlo sa gagmay nakong anak. Apan malampuson ko sa akong ka busy, naningkamot nga may panahon sa akong bana, ug makigbahin sa kamaya nga gisinati sa hingkod nakong mga anak.