mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Beatta

  • Beatta Bosworth
  • Beatta Bosworth
  • Beatta Bosworth
  • Beatta Bosworth
  • Beatta Bosworth
  • Beatta Bosworth
  • Beatta Bosworth
  • Beatta Bosworth

Mahitungod Nako

Full time ko nga mama sa duha ka matahum nga anak. Duna koy degree sa Potograpiya ug padayon sa paglitrato sa kalibutan kutob sa mahimo. Taga-Finland ko, naminyo og Amerikano, ug Finnish ang among pinulongan sa balay. Ganahan kong makig-uban sa akong mga higala, magmugna og bisan unsa nga matahum, mag-ice cream sa kasagaran, manan-aw og mga pasundayag uban sa akong bana sa gabii, maminaw og musika, ug maglulinghayaw.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Si Jesukristo ang akong Manluluwas, ug nahibalo kong nahigugma siya nako ug sa tanan. Usa ko ka mormon tungod kay ganahan ko sa doktrina sa mahangturon nga pamilya, nga ikauban nako sa kahangturan ang akong mga minahal. Daghan ko og mga pagsulay sa kinabuhi, apan ang panabut kon diin ko gikan, nga ako anak sa mahigugmaong Langitnong Amahan, ug unsa sa sunod nga kinabuhi, nakatabang nga mosalig ko sa Ginoo ug makabaton og kalinaw nga moabut pinaagi sa Pag-ula ni Kristo. Nahibalo kong dunay mas dakong plano alang nato, ug ang Ginoo andam nga motabang ug mogiya nato dili lamang nga malipay niining kinabuhia, apan sa pagbaton og potensyal ug mahimong pinakamaayo. Nalipay sab ko nga ang Ginoo nakigsulti kanato pinaagi sa buhing propeta, nagtabang nato niining panaw sa hugot nga pagtuo pinaagi sa pagka-tigbalantay sa tore.

Personal nga mga Istorya

Sa unsang paagi nga Ang Basahon ni Mormon nakatabang nimo sa pagsabut sa katuyoan sa kinabuhi?

Ang Basahon ni Mormon nagtudlo nako nga nia kita dinhi aron makasinati og mahangturong kalipay, dili kalipay nga molubad lang inig ka buntag. Nagtudlo sab ni nako nga gikinahanglan ang katugbang sa tanang butang, kon walay kasub-anan, dili ta kahibalo unsa ang kalipay. Ang Basahon ni Mormon nakatabang nakong makasabut nga nia kita dinhi nga may kagawasan sa pagpili ug paglihok alang sa atong kaugalingon, pag-angkon og kahibalo ug kasinatian, ug pagpangita sa atong dalan balik sa atong Langitnong Amahan. Uban sa tabang sa Basahon ni Mormon nahibalo ko, nga pinaagi sa pagpili kang Kristo ug pagsunod sa iyang mga pagtulun-an ako mibati, ug mahimong mobati sa kalipay ug makabaton sa paglaum bisan sa kalisdanan, ug ang pag-ula ni Jesukristo mao lamang ang dalan.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Kalipay nako ang pagserbisyo sa simbahan. Usa ko ka historian ug tigtipig sa rekord sa mga kalihokan, mga petsa sa pagkatawo ug ubang mga kausaban. Maglitrato ko alang sa kasaysayan ug sa bag-ong mga miyembro, aron ang tanan magkailhanay. Motabang sab ko sa organisasyon sa kababayen-an pinaagi sa pagplano ug pag-organisar og mga kalihokan sumala sa mga interes ug panginahanglan sa kababayen-an sa among ward/kongregasyon.