mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Athelia Kaye Woolley LeSueur

  • Athelia Kaye Woolley LeSueur
  • Athelia Kaye Woolley LeSueur
  • Athelia Kaye Woolley LeSueur
  • Athelia Kaye Woolley LeSueur
  • Athelia Kaye Woolley LeSueur
  • Athelia Kaye Woolley LeSueur
  • Athelia Kaye Woolley LeSueur
  • Athelia Kaye Woolley LeSueur

Mahitungod Nako

Mahitungod Kanako: Usa ko ka fashion designer. Nagpuyo ug nagtrabaho ko sa New York City. Ganahan ko og mga sinina sigon sa akong nahinumduman. Karon ganahan sab ko sa akong trabaho! Sa wala pa ko ma-designer, usa ko ka modern dancer, tigtambag ug neuroscience lab analyst. Naminyo ko pagka-30 nako ug nagpaabut sa una nakong anak. Babaye kini ug naghinam-hinam nga modesinyo og mga sinina alang niya!

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Ngano nga Ako usa ka Mormon: Mormon ko tungod kay duna koy dakong personal ug sagradong mga kasinatian uban sa Dios. Pinaagi niini nga mga kasinatian, akong nakat-unan ang katinuod sa Basahon ni Mormon. Nahibaloan sab nako nga tinuod ang mga baruganan nga gitudlo sa Basahon ni Mormon. Kon mas sundon ni nako, mas mamaayo ang akong kinabuhi. Buot pasabut, ang pagka Mormon nakapalipay nako .

Personal nga mga Istorya

Makasulti ka ba og piho nga hagit sa imong pamilya nga natabangan sa pagbuntog sa Baruganan sa Ebanghelyo?

Dihang 17 anyos ko, gidayagnos ko nga may autoimmune disorder nga nakaapekto sa akong pagpakabuhi. Sa miaging 15 ka tuig, sigi ko og hunahuna kon unsa ang akong kinabuhi kon wala ni nga hagit. Usahay, masagmuyo ko sa nawala nga mga oportunidad ug pakyas nga mga tumong. Bisan pa, gihunahuna sab nako ang Dios ug ang tinuod nakong katuyoan sa Yuta. Nagtuo ko nga ang unang tuyo nako dinhi sa Yuta mao ang pag-angkon og pisikal nga lawas ug paglambo sa espirituhanon. Bisan ang akong sakit mipugong sa pagbuhat nako sa daghang butang nga akong gusto, nakatabang ni nako nga molambo sa pagka-espirituhanon. Nahibalo kong gihatagan kita sa Dios og mga problema aron kita mahimong mas maayong mga tawo. Nagpasalamat ko niini nga oportunidad sa paglambo nga dili gayud nako maangkon kon wala ang akong pagtuo sa Dios.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan: Giuna nako ang mga importante. Nag-ampo ko buntag ug gabii, mosimba ug mobasa kada adlaw sa kasulatan. Hinoon, sa nagkahingkod ko, nakakat-on ko aron mahimong disipulo ni Kristo, maningkamot gyud ko ug mosunod sa mga pagtulun-an ni Kristo sa kakomplikado ug kalisud sa akong kinabuhi. Dili igo ang pag-tsek lang sa mga kahon sa akong inadlaw nga ‘buluhaton’. Alang nako, nagpasabut ni nga magmabination sa mga tawo kon di ko ganahan (nakita nako ni nga mas dakong hagit samtang nagkadugay ko diri sa New York!). Nagpasabut sab ni nga mopasaylo sa mga tawo kon di ko ganahan. Sa katapusan, nagpasabut nga moserbisyo sa uban (usab, ilabi na kon di ko ganahan!).