mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Anne!

  • Anne Rowe
  • Anne Rowe
  • Anne Rowe
  • Anne Rowe
  • Anne Rowe
  • Anne Rowe

Mahitungod Nako

Malipayon ko sa 5 ka anak, ug 2 ka apo. Full-time kong nagtrabaho sa elementary school sa mga bata nga may espesyal nga panginahanglan, ug ganahan ko niini. Ang mga bata daghan og ikatudlo nato. Ang pipila sa paborito nakong mga butang mao ni: i-date akong bana, mobasa og walay paglubad nga mga libro, ug mokanta. Mokanta ko sa dakong lokal nga choir nga may 150 ka tingog. Pinangga nako akong pamilya, ug paborito nakong holiday ang Thanksgiving.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Usa ko ka Mormon kay ang tanan nakong nakat-unan sa doktrina sa Momon tinuod. Kasagaran ang mga tawo makaila kon ang butang husto ba alang nila, ug mao sab na ngari nako. Usa ko ka Mormon kay akong nabasa ug natun-an ang Basahon ni Mormon. Nag-ampo ko aron masayud sa katinuod niini. Gitubag sa Dios ang akong mga pag-ampo ug gitandog akong kasingkasing ug hunahuna nga ang ebanghelyo mao ang tinuod sa kalibutan.

Personal nga mga Istorya

Makaistorya ka ba bahin sa imong bunyag?

Kon pareha ta, nagpakaaron-ingnon ka nga prinsesa sa bata pa. Nag-ilis ka, nag-korona, may gigunitang baston, ug mapahitas-ong mipaso sa kwarto ingon og halangdon. Makalingaw! Imong mahinumduman ang pagbati. Nabunyagan ko pagka-otso anyos nako. Mahinumduman pa nako ang kasinatian, tungod mahinumduman nako akong gibati. Nagsul-ob ko og puti naglingkod tapad ni papa sa bangko sa bunyaganan aron iya kong bunyagan. Hapit na mahugasi ang akong mga sala, ug nakasiguro ko (sa linghod nakong hunahuna) ang Dios mismo nagtan-aw nako gikan sa langit anang adlawa. Sigurado ko nga nakakita ug mapasigarbuhon siya nako. Nindot kadtong hunahunaon. Tingali naghunahuna ka unsang mga sala ang kabalak-an sa usa ka 8 anyos. Sa tibuok nakong kinabuhi gitudloan ko nga ako ang responsable sa akong mga hunahuna ug lihok. Gitudloan ko nga ang makasilo nga mga lihok o wala hunahunaang mga sayop mao ang ginagmayng lakang paingon sa sayop nga dalan. Mituo ko nga ang pagpabunyag maoy unang lakang sa pagpuyo og balik uban sa Dios human sa kinabuhi. Gitudloan ko nga maglaum sa pinakamaayo, magmalipayon ug buhaton ang kutob sa mahimo. Ang tanan masayop. Ang dalan sa kalipay, ug kalamboan sa kaugalingon mao ang pag-ila dayon sa mga sayop, maningkamot sa pagwagtang sa kahapdos, mokumpisal sa sala, o mag-ampo ug magpadayon sa paningkamot. Ang akong bunyag wala mopabati nga ako halangdon, linahi nga prinsesa, mibati ko nga gibayaw ug labaw sa kasarangan. Nahibalo kong naa ko sa hustong dalan, ug nindot na nga pagbati.

Unsay nakatabang sa pagpalambo og kahusay sa inyong panimalay?

Nahibaloan nako nga ang pagpaningkamot nga magmalipayon ang tanan lisud usab sa samang higayon! Ang malipayong panimalay magsugod nako ug sa akong mga pagbati. Di ko makalaum nga ikasabut ang mga bata kon kanunay kong gisaput! Mao, nga kon makamatikod ko nga bati akong kinaiya, wagtangon ko kini pinaagi sa pagpahiyom, pagkanta, pakig-uban sa mga bata, o mohangyo nga istoryahan ko og pinakanindot nga komedya. Epektibo kini! Ang tanan ganahan sa makalingaw nga “knock, knock” nga komedya, di ba? Laing paagi sa malipayong panimalay mao ang paghunahuna sa tanang butang nga makalipay nimo. Sugdi sa paglista kini. Nalipay ko nga NAA koy panimalay! Pwede ra ingon ana ka simple. Ang pagkamalipayon, ug panag-uyon sa panimalay pinili nga kinaiya. Mahimo nimo ni, angay lang ni.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Ang pagka-Mormon nagpasabut nga magpakabuhi sa akong gituohan, sa tanan nakong gibuhat. Ang akong espiritwalidad kabahin na sa akong pagkatawo. Ang akong hugot nga pagtuo mao ang mga bongbong ug salog nga gitumban. Misaad ko nga mahimong pinakamaayo kutob sa mahimo. Buot pasabut motabang sa uban, ug mahimong higala. Maningkamot kong magmatinuoron gayud. Maningkamot kong mosunod sa ehemplo ni Jesus ug mohigugma sa ubang tawo. Mogahin ko’g panahon matag bulan nga mobisita sa akong mga kauban sa simbahan. Hisgutan namo ang bahin ni Jesus ug mag-istoryahay bahin sa inadlawng kalihokan, sama sa pag-atiman sa mga bata, trabaho, ug pagpasuroy sa iro. Nagsunod ko sa akong gituohan pinaagi sa pagbasa sa Basahon ni Mormon matag adlaw, ug mag-ampo. Nagsunod ko sa akong gituohan pinaagi sa paghinumdom sa mga pakigsaad nako ngadto sa Dios dihang gibunyagan ko, ug sa pagtuman niini.